Prenumeruoti


Naujienų archyvas

 

CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS 2017 METAIS VYKDYMO

ŠIAULIŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖSE ATASKAITA

 1. Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliosios situacijos ir jų padariniai

Per 2017 m. Šiaulių apskrities teritorijoje buvo konstatuoti 133 ekstremalieji įvykiai (toliau-EĮ).  Detalesni duomenys apie tai pateikiami lentelėje.

Savivaldybė EĮ skaičius, vnt. EĮ pobūdis
Akmenės raj. 1 pavojingas meteorologinis reiškinys (užsitęsęs lietus)
17 rasti nuo karo likę sprogmenys
Joniškio raj. 15 rasti nuo karo likę sprogmenys
Kelmės raj. 26 rasti nuo karo likę sprogmenys
Pakruojo raj. 5 rasti nuo karo likę sprogmenys
Radviliškio raj. 16 rasti nuo karo likę sprogmenys
1 gyvūnų pavojinga užkrečiama liga
Šiaulių m. 6 rastas nuo II – tro pasaulinio karo sprogmuo
1 nustatyta tarša gyvsidabrio garais gyvenamoje aplinkoje
Šiaulių raj. 45 rasti nuo karo likę sprogmenys

Jau eilė metų apskrityje įvyksta virš 100 įvykių atitinkančių ar viršijančių nustatytus EĮ kriterijus. Apie 98% jų yra sprogimui pavojingi radiniai – nuo karo likę sprogmenys.

Dėl rugpjūčio – rugsėjo mėn. gausaus ir užsitęsusio lietaus apskrityje žemdirbiai patyrė didelius nuostolius. Sunaikintų pasėlių derliaus bendras plotas 2441,49 ha. Duomenys pagal savivaldybes nurodyti lentelėje.

Savivaldybė Žuvusių pasėlių plotas, ha Žuvusių pasėlių dalis, proc.
Akmenės raj. 353,11 7,41
Joniškio raj. 20,5 49,31
Pakruojo raj. 121,69 57,76
Kelmės raj. 725,17 65,93
Radviliškio raj. 705,12 60,0
Šiaulių raj. 515,9 0,9

Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų padarinių žemės ūkyje savivaldybės lygio ekstremalioji situacija (toliau-ES) buvo paskelbta Akmenės rajone. Kitoms apskrities savivaldybėms to daryti nebereikėjo, nes  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 paskelbė valstybinio lygio ES visoje šalyje.

Gyvūnų pavojingos užkrečiamosios (Afrikinio kiaulių maro) atvejai šernų tarpe nustayti Pakruojo ir Radviliškio rajonų teritorijose.

 1. Ekstremalių situacijų komisijos (toliau ES komisija) ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai (toliau – ES operacijų centras)

 Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tikslinamos savivaldybių ES komisijų ir ES operacijų centrų sudėtys. 2017 m. šios komisijos pravedė 35 prevencinio pobūdžio ir 7 dėl gresiančių ar susidariusių ES. Išsamesnė informacija apie juos pagal savivaldybes nurodyta diagramoje.

Visos Šiaulių apskrities savivaldybės pravedė planuotus ESK posėdžius tokia tematika:

 • sausio mėn. – ,,Dėl CS veiklos, būklės 2016 m. ir ES prevencijos priemonių vykdymo 2017 m.“.
 • vasario – kovo mėn. – ,,Dėl pasirengimo galimam staigiam polaidžiui“.
 • kovo- balandžio mėn. – ,,dėl gaisrų miškuose, durpynuose, kitose atvirose teritorijose pavojaus ir prevencijos“.
 • gegužės mėn. – ,,Dėl pasirengimo maudymosi sezonui ir žmonių žūčių vandenyje mažinimo priemonių“.
 • lapkričio – gruodžio mėn. – ,,Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui“.

Ataskaitiniu laikotarpiu dėl aktualių pavojų grėsmės buvo iniciuoti tokie ESK posėdžiai:

Akmenės raj.: kovo mėn. dėl legioneliozės susirgimų prevencijos; rugsėjo mėn. du posėdžiai dėl liūčių padarinių žemės ūkyje; lapkričio mėn. dėl Afrikinių kiaulių maro grėsmės.

Joniškio raj. – kovo mėn. dėl daugiabučio namo vandens sistemose nustatytos taršos legionella bakterijomis.

► Kelmės raj. – rugsėjo ir spalio mėn. posėdžiai dėl liūčių padarytos žalos žemdirbiams.

Radviliškio raj. – gruodžio mėn.  dėl šernams nustatyto Afrikinio kiaulių maro.

Gerėja su  savivaldybių ESK vadovų ir narių kvalifikacijos CS srityje kėlimu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokykloje susijusi situacija. Šiuo metu 75% jų yra  išklausę jiems skirtos  tematikos ir apimties CS mokymus, o likusieji tai planuoja atlikti 2018 m.  Savivaldybių ES komisijų veikla per 2017 m. buvo pakankamai aktyvi.

Pagal nustatytas įvadines ir tęstines CS mokymo programas 2017 m. mokėsi 70 savivaldybių ES operacijų centrų narių. Dabartiniu  metu CS kursus yra išklausę 193 (93,7 %) savivaldybių ES operacijų centrų nariai. Dėl EĮ ar ES operacijų centrai aktyvuoti nebuvo, tačiau jie dalyvavo visose  savivaldybės  lygio CS pratybose. Visos savivaldybės yra parengusios ES operacijų centrams darbo vietas – tai posėdžių salės, o šešios (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Šiaulių m. ir Šiaulių raj.) yra numačiusios vietas labiau apsaugotose  patalpose.

 1. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai

 Visos Šiaulių apskrities savivaldybės galimų pavojų ir ES situacijų rizikos analizę peržiūri dažniau nei rekomenduojama – kas 1- 2 metus. Pagal šios analizės rezultatus nustatyta:

 • labai didelės rizikos lygis – pastatų (statinių) gaisrams ir gaisrams atvirose teritorijose;
 • didelis rizikos lygis – žmonių pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiams ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimams, stichiniams meteorologiniams reiškiniams, autotransporto avarijoms, avarijoms hidrotechnikos statiniuose ir kitoms pavojingoms situacijoms tvenkiniuose, centralizuotam vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimams, elektros energijos tiekimo sutrikimams.

Reagavimas visų šių galimų aktualiausių pavojų atvejais aprašytas savivaldybių ES valdymo planuose. Juose taip pat sukaupti duomenys apie reikalingus išteklius. Jau nusistovėjusi praktika Šiaulių apskrityje, kad savivaldybių ES valdymo planai ir jų priedai kiekvienais metais peržiūrimi ir pagal poreikį tikslinami. Joniškio raj. savivaldybės ES valdymo planas  2017 m. buvo parengtas naujai.

Šiaulių apskrityje esantiems 5 žemesnio lygio pavojingieji objektams išorės avarijų likvidavimo planų rengti nereikia.

Su visa informacija apie galimus pavojus, jų valdymą ir rekomendacijas kaip elgtis jų  atvejais visuomenė turi galimybę susipažinti savivaldybių interneto svetainėse.

Savivaldybėse analizuotiems galimiems 60-80 % pavojams nustatytas vidutinis rizikos lygis. Šios grėsmės, kartu su labai didelę ir didelę riziką esančiomis, priskirtos nepriimtinoms ir jų atžvilgiu buvo numatomos prevencijos priemonės, kurios įformintos 3 metų savivaldybių ES prevencijos priemonių ir kasmetiniuose CS veiklos priemonių planuose. Apskrities mastu 2017 m. buvo atliktos 356 (vykdymas 98 %) ES prevencijos priemonės.  Detalesni duomenys diagramoje.

Dėl specialistų ligos, kaitos ir užimtumo kitomis, su CS nesusijusiomis veiklomis, keletas užplanuotų priemonių Kelmės, Pakruojo ir Radviliškio raj. savivaldybėse nebuvo įgyvendintos.

 1. Tarpusavio pagalbos planai (ar sutartys) su gretimomis ir kitomis savivaldybėmis, ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis, jų apibendrinimas, pasiūlymai dėl padėties gerinimo

 Apskrityje visos besiribojančios savivaldybės yra sudariusios tarpusavio pagalbos sutartis ir jų pagrindu tarpusavio pagalbos planus. Planų priedai peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti.

Dėl savivaldybių ES valdymo planuose nurodytų užduočių  vykdymo ir pagalbos teikimo įvykių, EĮ ar ES atvejais sutarčių su ūkio subjektais (toliau-ŪS)  ir kitomis įstaigomis (toliau – KĮ) – sudaryta 119 sutarčių. Jose numatyta: perspėjimo sistemos techninių priemonių priežiūra, gyventojų informavimas,  inžinerinės technikos pasitelkimas, cheminio pobūdžio avarijų  padarinių šalinimas, žmonių transportavimo paslaugos, žmonių palaikų saugojimas ir laidojimas, kelių ir gatvių priežiūra. Viena dalis sutarčių yra preliminarios, kita – tikrosios.

Savivaldybėse dėl kolektyvinės apsaugos ar laikino evakuotų gyventojų apgyvendinimo sutartys su šių patalpų savininkais nesudarytos, nes savivaldybių administracijų juristų nuomone tam nėra jokios būtinybės, kadangi gyventojų kolektyvinės apsaugos statinių sąraše esančios mokymo, sporto bei kultūros įstaigų steigėjas yra savivaldybė ir pastarosios yra jai tiesiogiai pavaldžios.

 1. Civilinės saugos kompleksinės, funkcinės, stalo pratybos ir civilinės saugos mokymas

 Savivaldybės lygio CS pratybas, kaip ir kiekvienais metais, planavo visos apskrities savivaldybės, pravedė 6-ios. Radviliškio rajono savivaldybės meras, administracijos direktorius ir administracijos specialistai dalyvavo organizuojant ir pravedant  institucines Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento inicijuotas  CS stalo pratybas.

CS pratybų metu buvo aptariami arba atliekami teritorinių specialiųjų tarnybų ir sudarytų savivaldybėje  ES valdymo institucijų veiksmai reaguojant į gaisro, gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkio, stichinių meteo reiškinių, avarijų centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinkluose sukeltų sudėtingų situacijų atvejais.

Pakruojo raj. savivaldybės administracijos darbuotojams buvo organizuotos funkcinės pratybos ,,Veiksmai aptikus neaiškios kilmės potencialiai pavojingą radinį“.

2017 m. savivaldybių administracijų CS specialistai aktyviai dalyvavo kitų institucijų ir ypač ŪS bei KĮ organizuojamose pratybose. Šiaulių m. ir Šiaulių raj. savivaldybių administracijų atstovai dalyvavo Lietuvos kariuomenės organizuojamose stalo pratybose ,,Perkūno bastionas“,  2-se funkcinėse pratybose –  ,,Griausmas 2017“ ir ,,Saulės kirtis 2017“.

Jau antri metai iš eilės ypatingas dėmesys buvo skiriamas CS pratyboms  formaliojo mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pagal savivaldybių administracijų pateiktą informaciją minėtos veiklos pobūdžio 165-ios įstaigos pravedė stalo arba funkcines CS pratybas. Duomenys apie pratybas mokymo įstaigose pagal savivaldybes pateikiami diagramoje.

Apie 50% šiose įstaigose pratybų tema buvo susijusi su evakavimo organizavimu kilus ir išplitus patalpose gaisrui, todėl didesnėje dalyje organizuotų evakavimo iš patalpų ar pastatų pratybų dalyvavo APGV, valdybos komandų, rajonų PGT atstovai  ir gaisro gesinimo technika.  17-je tokiuose renginiuose dalyvavo savivaldybių administracijų CS specialistai.

PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos skyriaus kursuose kvalifikaciją iš Šiaulių apskrities CS srityje kėlė 22 klausytojai.

Šiaulių APGV organizuojamose pagal 4 įvadinio ir 4 tęstinio CS mokymo programas dalyvavo 343 klausytojai. Mokymo planas įvykdytas 109%.

Apskrities savivaldybių administracijų darbuotojų  CS mokymus darbo vietoje pravedė 6 savivaldybės. Šiuos mokymus išklausė 751 darbuotojas. Dėl nesenai dirbančio CS specialisto užimtumo dar keliomis didelės apimties funkcijomis Radviliškio savivaldybėje tokie mokymai nebuvo organizuoti.

 1. Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais

 Visos Šiaulių apskrities savivaldybės gyventojų CS švietimą vykdė pagal savivaldybių administracijų direktorių patvirtintus 2016 m. tokių priemonių grafikus (planus). Atliktų priemonių skaičius pagal savivaldybes yra pakankamai skirtingas – nuo 7 priemonių Radviliškio rajone iki 16 – Pakruojo rajono savivaldybėje. Viena visuotinai prieinamiausių viešinimo priemonių yra savivaldybių interneto svetainės ir apskrities savivaldybės tai išnaudoja maksimaliai. Vykdytos bendruomenėje akcijos ,,Būk saugus, moksleivi“, ,,Saugi vasara“, ,,Saugus elgesys vandenyje ir gamtoje“.

Duomenys pagal švietėjiškų priemonių pobūdį pateikiama diagramoje.

Pagal 2017 m. valstybės biudžeto CS skirtas savivaldybėms lėšas gyventojų švietimui buvo panaudota 1926,27 €, tačiau poreikis, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės švietimą, yra gerokai didesnis.

 1. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklė

 Pagal 2017 m. sausio mėn. patikslintus duomenis Šiaulių apskrityje yra viso 66 ŪS ir 240 KĮ, kuriuose atliekami kompleksiniai CS būklės patikrinimai. Pagal rizikingumo grupes ŪS pasiskirsto sekančiai: I-os ir II gr. yra po 13 vnt., III gr. – 40 vnt. Tikrinamųjų įmonių ir įstaigų skaičius mažėja, o jo kitimo dinamika pateikiama diagramoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybių administracijų specialistų atlikti numatyti visi (52) tokie patikrinimai, kurių metu CS būklė 51 įvertinta patenkinamai ir 1  – nepatenkinamai.

Patikrinimų metu nustatyti šie dažniausiais pasitaikantys trūkumai:

 • nepakankamai objektyviai atlikta galimų pavojų rizikos analizė;
 • parengtas ES valdymo planas nevisiškai atitinka patvirtintų tokio dokumento rengimo rekomendacijų nuostatų;
 • neskiriama deramo dėmesio prevencijos priemonių planavimui, pratybų organizavimo dokumentų kokybei. 
 1. Kolektyvinės apsaugos statiniai (toliau-KAS)

 Šiaulių apskrities savivaldybės 2017 m. tikslino KAS sąrašus. Šiuo metu yra 222 KAS, skirti gyventojams apsaugoti ir 58 – institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams. Taip pat numatyti KAS, kuriuose būtų galima laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus. Laikantis nuostatos, kad vienam žmogui skiriama 1,8 m² patalpos ploto, būtų galima suteikti minimalias gyvenimo sąlygas apie 164000 (61,3%) apskrities gyventojų. Duomenys pagal  savivaldybes pateikiami diagramoje.

Visi skirti gyventojams KAS yra pažymėti specialiuoju ženklu ir informacija apie esamas KAS patalpinta savivaldybių interneto svetainėse. Vyksta aprūpinimo užtikrinimo analizė. 

 1. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų būklė

 Apskrities savivaldybėse gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą (toliau-PSS) sudaro 94 sirenos (56 centralizuoto valdymo ir 38 vietinio valdymo). 81 sirenos yra elektromechaninio tipo ir 13 – elektroninės-akustinės. Visos sirenos inventorizuotos ir veikiančios. PSS techninių priemonių   priežiūrą Šiaulių m. vykdo UAB ,,Fima“, o apskrities rajonų savivaldybėse – Vaidoto Sipavičiaus individuali įmonė. Bendras gyventojų perspėjimas sirenomis – 58,8 %. Duomenys pagal savivaldybes pateikiami lentelėje.

Savivaldybė Sirenų skaičius, vnt. Perspėjama gyventojų, %
Iš viso centralizuoto valdymo vietinio valdymo
Akmenės raj. 12 8 4 69,3
Joniškio raj. 9 3 6 41,3
Kelmės raj. 6 6 0 42,2
Pakruojo raj. 22 3 19 53,1
Radviliškio raj. 14 10 4 60,6
Šiaulių m. 24 22 2 80,7
Šiaulių raj. 7 4 3 22,0

Gerėja situacija Šiaulių rajone – Kuršėnuose įrengta dar 1 centralizuoto valdymo elektromechaninė sirena. 2018 m. turėtų rajono gyventojų PSS papildyti dar dvi  tokios sirenos.

Gyventojų informavimui sudarytos sutartys su regioniniais transliuotojais (UAB ,,Saulės radijas“, UAB radijo stotimis ,,RS-2“ ir UAB ,,Šiaulių apskrities televizija“), vietine Ventos  (Akmenės raj.) televizija ,,Ilora“ ir savivaldybių dienraščių redakcijomis.

Prie gyventojų perspėjimo  ir informavimo sistemos, veikiančios  judriojo ryšio operatorių infrastruktūros pagalba, prisijungusios visos apskrities savivaldybės. 

 1. Civilinės saugos funkcijai atlikti savivaldybėse skirtų valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų panaudojimas

 Valstybės deleguotai CS funkcijai vykdyti Šiaulių apskrities savivaldybėms 2017 m. buvo skirta 124 900 €. Tai apie 2,5 tūkst. Eurų daugiau nei 2016 m. Nepanaudotų 1009,57 €  gražino Radviliškio rajono. Paskutinių penkerių metų CS funkcijų Šiaulių apskrities savivaldybėse finansavimas nurodytas diagramoje.

Palyginamasis tarp rajono savivaldybių finansavimas atskaitiniai metais pateikiama diagramoje.

CS veiklos priemonėms įgyvendinti dalis rajonų savivaldybės naudojo ir pačių savivaldybių biudžetų lėšas. Bendra suma siekia 30000 €. Tai du kartus daugiau nei 2016 m.

Visos savivaldybės nelaimių atvejams buvo numačiusios savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo fondą – apskrities mastu tai sudaro 91350 €. 2017 m. 15800 € (17,3 %) šio fondo buvo panaudota dėl EĮ ar ES gyventojų  patirtiems nuostoliams kompensuoti. Rezervo dydis savivaldybėse labai skirtingas – nuo 11,6 tūkst. eurų Akmenės raj. iki 25 tūkst. eurų Pakruojo rajone.

 1. Bendra išvada

Bendra CS būklė ir uždavinių CS srityje vykdymas Šiaulių apskrities savivaldybėse vertinamas gerai.

_________________