Prenumeruoti


Naujienų archyvas

Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis:

 1.  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207).
 2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 69-3443).
 3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos pratybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 107-5537).
 4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakimu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.90-4803). 
 5.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-323 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7091).
 6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Prie vidaus reikalų ministerijos 2014 m. Rugsėjo 24 d. Įsakymas Nr. 1-348 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“(TAR, 2014-09-24, Nr. 12794)

Civilinės saugos mokomi šių kategorijų gyventojai:

 • ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai;
 • priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai;
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai;
 • bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojai;
 • mokytojai ir dėstytojai, dėstantys civilinės saugos pagrindus bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose;
 • kolegijų ir universitetų studentai;
 • dėstytojai, dėstantys civilinės saugos pagrindus kolegijose ir universitetuose;
 • ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojai;
 • gyventojai (civilinės saugos švietimas).

Apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų klausytojų kategorijos, mokymo trukmė ir periodiškumas

Eil. Nr.

Klausytojų kategorijos*

Mokymo trukmė (valandos)

Mokymo periodiškumas

Civilinės saugos įvadinio mokymo programos

1

Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai

8

kas 3 metai

2

Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugas, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kas 3 metai

3

Ūkio subjektų ir įstaigų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą bei lankytojus, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kas 3 metai

4

Apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr. 119-4877) ūkio subjektų, kai juose dirba 50-100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kas 3 metai

5

Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kuriose vienu metu gali gyventi 20-100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kas 3 metai

6

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą

8

kas 3 metai

Civilinės saugos tęstinio mokymo programos

 7 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinis civilinės saugos mokymas 8 kas 3 metai
 8 Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinis civilinės saugos mokymas 8 kas 3 metai
 9 Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinis civilinės saugos mokymas 8 kas 3 metai
10 Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinis civilinės saugos mokymas 8 kas 3 metai

* Apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo kursų klausytojais gali būti ir kiti pareigūnai bei specialistai pagal savivaldybių institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų paraiškas.

Civilinės saugos mokymą darbo vietose sudaro:

 •  mokymas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis;
 •  mokymasis veikti vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, jeigu ūkio subjektas, kita įstaiga turi vykdyti jame nurodytus civilinės saugos uždavinius;
 •  mokymasis veikti vadovaujantis ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, jei ministerija, kita valstybės institucija ir įstaiga, ūkio subjektas ar kita įstaiga privalo tokį planą parengti.

Nedirbančių gyventojų švietimui taikomos šios mokymo formos:

 •  kursai;
 •  seminarai;
 •  paskaitos;
 •  nuotolinis švietimas;
 •  žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programos;
 •  organizuota savišvieta;
 •  mokomieji renginiai ir kita.

Civilinės saugos mokymo kursų 2019 metų grafikas.