Prenumeruoti


Naujienų archyvas

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 400 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2116).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 48-2315).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr.512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010 Nr.54-2652).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2756).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr.555 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010 Nr.59-2894).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr.572 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“(Žin., 2010 Nr.59-2911).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.69-3443).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.69-3442).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.87-4585).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „ Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ (Žin. 2010, Nr. 90-4765).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1212 „Dėl gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2010, Nr.102-5271).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1213 „Dėl ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.102-5272).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.104-5386).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl CS pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr.107-5537).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ (Žin., 2010, Nr.116-5928).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6424).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 „Dėl valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6425).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8 „Dėl Teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.136-6936).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.gegužės 4 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 54-2602).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1063 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012  m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr.15-654).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario  7 d. nutarimas Nr. 167 „Dėl  LRV 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl  ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr.21-966).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimo nr. 1295 ,,Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 43-2115

Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 551 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į valstybinės  reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo“ (Žin., 2013, 67-3352).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2014 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr.391  „Dėl LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr.718 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro įsakymai.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-240 „ Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 49-2416).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. IV-517 „Dėl  keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, 94-4963).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr.IV-209 „Dėl savivaldybių atsiskaitymą už  vidaus reikalų ministerijos kuruojamų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012. Nr.33-1573).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro  2012 m. liepos  26 d. įsakymas Nr. IV-558 „Dėl LR Vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. IV-218 „Dėl  valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti  lėšų apskaičiavimo metodikos  patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, 91-4738).

Lietuvos Respublikos  Krašto apsaugos ministro ir Vidaus ireikalų minstro 2013 m. rugpjučio 18d.  įsakymas Nr.V-628/1V-612 „Dėl likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir šios programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinilo“ (Žin., 2013, Nr.82-4100).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  įsakymai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl Pasiūlymų dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1698).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1-110 „Dėl savivaldybių  ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2009).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 birželio 28 d. įsakymas Nr.191 „Dėl perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų  ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.80-4202).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 liepos 14 d. įsakymas Nr.1-206 „Dėl ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4689).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr.1-263 ,,Dėl CS būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr.111-5677).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr.1-266 ,,Dėl duomenų, reikalingų CS uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo PAGD prie VRM tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr.111-5678).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1-276 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr.115-5909).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1-279 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo nr. 1-193 „Dėl gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr.115-5911).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-285 „ Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6087).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-323 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.138-7091).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 08 d. įsakymas Nr. 1-341„Dėl civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“  (Žin.,2010, Nr.146-7508).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 1-6 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr.5-192).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ( Žin.,2011, Nr.18-909).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ ( Žin.,2011, Nr.24-1200).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr.60 – 2881).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2011 m. birželio 2 d.  įsakymas Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo “ (Žin. 2011, Nr.70-3360).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo “ (Žin., 2011, Nr. 95-4509).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 1-256 „Dėl valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 108-5134).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1-342 „Dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos nuostatų ir gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 153-7250).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas  Nr.1-37 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr.1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai  turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr.16-733).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.1-38 Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr.1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr.16-734). 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1-53 „Dėl priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimo į pranešimus kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr.24 -1149).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2012 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-351  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio  aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų derinimo tvarkos  aprašo patvirtinimo “ pakeitimo“ (Žin., 2012, 54-2709).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr.1-263 ,,Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2011-02-23 įsakymo Nr.1-70 ,,Dėl ES valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2012, Nr.102-5217).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 1-347 ,,Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2010-09-16 įsakymo Nr. 1-266 ,,Dėl duomenų, reikalingų CS uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo PAGD prie VRM tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2012, Nr.135-6941).

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2013 m. rugpjūčio 13d.  įsakymas Nr. 1-210 ,,Dėl informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę civiliams gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr.89-4449).

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2013 m. rugpjūčio 14d.  įsakymas Nr. 1-211 ,,Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2010-06-28 įsakymo Nr.1-191 ,,Dėl persėjimo sistemai keliamų reikalavimų, CS signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” ( Žin., 2013, Nr.89-4451).

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr.1-253 ,,Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2010-06-28 įsakymo Nr.1-192 ,,Dėl perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarko aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2013, Nr.109-5413).

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-37 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2014, Nr. 2014-00847).

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2014 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr.1-174 „Dėl  valstybinės reikšmės  ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr.1-178 „Dėl  priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr.1-266 „Dėl duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės  apsaugos  ir gelbėjimo departamentui prie VRM tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 1-208 „Dėl PAGD prie VRM 2010 m.liepos 21 d. įsakymo Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo.“ (TAR, Nr. 2014-05652).

Priešgaisrianės apsugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1-348 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (TAR, Nr. 2014-12794)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymas Nr. 1-230 „Dėl perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. 1-40614 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų patvirtinimo“.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m.  sausio 8 d. įsakymas Nr. 1-3 „Dėl  techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m.  sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-11

„Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kiti įsakymai, nutarimai. rekomendacijos.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos  ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas  Nr. V-1110 „Dėl informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.162-7698).