Prenumeruoti


Naujienų archyvas

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

S K E L B I M A S

 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia atranką statutinių valstybės tarnautojų pareigybėms užimti:

 

 1. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos budinčios pamainos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas (2 pareigybės).

Pareigybės grupė 14

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

Pareigybės aprašymas:

 

1-OSIOS komandos budinčios pamainos VYRESNIOJO ugniagesio gelbėtojo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. 1-osios komandos budinčios pamainos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 14.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

3. 1-osios komandos budinčios pamainos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga atlikti nustatytus gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus.

III SKYRIUS

 veiklos sritis

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti baigęs Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

5.3. turėti naro gelbėtojo ir/ar nėrimo vadovo kvalifikaciją;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

5.5. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

5.6. gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

5.7. gebėti naudotis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

5.8. gebėti naudotis ryšio priemonėmis;

5.9. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

5.10. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

5.11. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

5.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

5.13. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (I skiltis);

5.14. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal pirmąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. gesina gaisrus;

6.2. teikia pagalbą gyventojams;

6.3. lokalizuoja pavojingas chemines medžiagas;

6.4. lokalizuoja radioaktyviąsias medžiagas;

6.5. atlieka gelbėjimo darbus transporto įvykio metu;

6.6. atlieka darbus aukštyje, gylyje;

6.7. atlieka gelbėjimo darbus vandenyje;

6.8. atlieka povandeninius darbus;

6.9. atlieka paieškos ir gelbėjimo darbus griuvėsiuose;

6.10. teikia pagalbą kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms;

6.11. dirba su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

6.12. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų, parengia techniką tolimesniam naudojimui;

6.13. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

6.14. dėvi specialią ir tarnybinę uniformą pagal nustatytus reikalavimus;

6.15. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

6.16. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

6.17. vykdo kitus 1-osios komandos budinčios pamainos vado ir skyrininko pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus 1-osios komandos budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jo nesant pamainos vadui.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos skyrininko.

Pareigybės grupė 13

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

Pareigybės aprašymas:

 

 

RADVILIŠKIO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS

 budinčios PAMAINOS SKYRININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Radviliškio PGT) budinčios pamainos skyrininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 13.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

3. Budinčios pamainos skyrininko pareigybė reikalinga garantuoti kokybišką, tikslų ir operatyvų komandos budinčios pamainos skyriaus pareigūnams keliamų uždavinių įvykdymą.

III SKYRIUS

 veiklos sritis

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV SKYRIUS

SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

STATUTINIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti baigęs Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo, arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo, arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;,

5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

5.5. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

5.6. gebėti vadovauti budinčios pamainos skyriaus darbui įvykio likvidavimo metu;

5.7. gebėti dirbti dinamiškai pasikeičiančiose situacijose;

5.8. gebėti naudotis ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Internet Explorer programinio paketo programomis;

5.9. gebėti vesti pamainos pareigūnams profesinio tobulinimosi užsiėmimus;

5.10. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

5.11. išmanyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

5.12. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

5.13. išmanyti apie chemines medžiagas, radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio ir radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

5.14. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

5.15. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

5.16. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

5.17. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.18. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į įvykio vietą;

6.2.  skirsto pareigas budinčios pamainos vadovaujamo skyriaus pareigūnams;

6.3. vadovauja skyriui gesinant gaisrus, mažinant gaisro padarinius, gelbėjant žmones ir turtą, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atliekant kitus gelbėjimo darbus, likviduojant gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikiant nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą;

6.4.  gesina gaisrus ir atlieka gelbėjimo darbus;

6.5. užtikrina, kad paskirti postininkai nepriekaištingai vykdytų Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko nustatytas vidaus tvarkos funkcijas;

6.6. užtikrina, kad budinčios pamainos vadovaujamo skyriaus pareigūnai laikytųsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčių pamainų darbo ir poilsio laiko paskirstymo tvarkos;

6.7.  veda profesinio tobulinimosi  užsiėmimus budinčios pamainos pareigūnams;

6.8.  organizuoja budinčiai pamainai paskirtos technikos aptarnavimą bei remontą;

6.9.  organizuoja pamainos vidaus tvarką;

6.10. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų;

6.11. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

6.12. užtikrina, kad budinčios pamainos vadovaujamo skyriaus pareigūnai specialią ir  tarnybinę uniformą dėvėtų pagal nustatytus reikalavimus;

6.13. organizuoja gerovės,  ūkinių darbų atlikimą;

6.14. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

6.15. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

6.16. nesant pamainos vadui, vykdo budinčios pamainos vado pareigas (apmokytas pareigūnas, turintis teisę atlikti pamainos vado funkcijas);

6.17. vykdo kitus Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybės, Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko įsakymus, pavedimus.

 

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, pamainos vadui.

 

 1. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas.

Pareigybės grupė 14

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

Pareigybės aprašymas:

 

JONIŠKIO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS budinčios PAMAINOS VYRESNIOJO UGNIAGESIO GELBĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 14.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Budinčios pamainos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga atlikti nustatytus gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus.

III SKYRIUS

 veiklos sritis

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

STATUTINIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti baigusiam Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo, arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo, arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

5.5. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

5.6. gebėti vadovauti budinčios pamainos skyriaus darbui įvykio likvidavimo metu;

5.7. gebėti dirbti dinamiškai pasikeičiančiose situacijose;

5.8. gebėti naudotis ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Internet Explorer programinio paketo programomis;

5.9. gebėti vesti pamainos pareigūnams profesinio tobulinimosi užsiėmimus;

5.10. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

5.11. išmanyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

5.12. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

5.13. išmanyti apie chemines medžiagas, radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio ir radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

5.14. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

5.15. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

5.16. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

5.17. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.18. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į įvykio vietą;

6.2. gesina gaisrus ir atlieka gelbėjimo darbus;

6.3. teikia nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą;

6.4. dirba su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika bei įranga, pildo su tuo susijusią dokumentaciją;

6.5. užtikrina, kad paskirti postininkai nepriekaištingai laikytųsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;

6.6. užtikrina, kad budinčios pamainos skyriaus pareigūnai laikytųsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčių pamainų darbo ir poilsio laiko paskirstymo tvarkos;

6.7. veda profesinio tobulinimosi  užsiėmimus budinčios pamainos pareigūnams;

6.8. organizuoja ir atlieka budinčiai pamainai paskirtos technikos aptarnavimą bei remontą;

6.9. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų;

6.10. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

6.11. dėvi specialią ir tarnybinę uniformą pagal nustatytus reikalavimus;

6.12. organizuoja ir atlieka gerbūvio, ūkinius darbus;

6.13. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

6.14. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

6.15. nesant skyrininkui, atlieka budinčios pamainos skyrininko funkcijas;

6.16. vykdo kitus Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybės, Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko įsakymus, pavedimus.

 

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jo nesant pamainos vadui.

 

            Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis) vertinant privalumus, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 19 straipsnio nuostatomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse (Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu).
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją).
 3. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją).
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Kitus skelbime nurodytus dokumentus (kopijas), būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
 6. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas.

 

Prašymai priimami iki 2018 m. lapkričio 28 d. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Administraciniame skyriuje, adresu: J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai. Telefonas pasiteirauti (8 ~ 41) 39 79 06.