Prenumeruoti


Naujienų archyvas

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, SOCIALINIO PRISITAIKYMO, MEDICININĖS REABILITACIJOS BEI PROFESINIO ORIENTAVIMO Į KITAS VEIKLOS SRITIS SISTEMOS SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE

                      Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonėmis (toliau – Integracijos priemonės) gali pasinaudoti į pensiją išeinantys vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, turintys teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (toliau – išleidžiami į pensiją pareigūnai).

 

Integracijos priemonės:

 

1. Integracijos į darbo rinką priemonės:

1.1. Teritorinių darbo biržų teikiamos paslaugos:

organizuojami „Darbo klubai“ – tai praktiška, aktyvi ir dalyvavimą grupėje integruojanti priemonė, kai dalyviai, vadovaujami specialisto, gauna žinių ir lavina darbo paieškos, profesinės karjeros planavimo, savarankiško verslo sukūrimo ir pan. kompetencijas, tarpusavyje bendradarbiaudami – dalijasi savo patirtimi, nuomonėmis, idėjomis, išmoksta ir prisitaiko užsiėmimo metu gautas žinias, reikalingas įsitvirtinti darbo trinkoje;

teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos teritorinėse darbo biržose;

1.2. Vidaus reikalų įstaigų taikomos priemonės:

–  kartu su teritorinėmis darbo biržomis organizuojami „Darbo klubai“;

– išleidžiami į pensiją pareigūnai informuojami apie įstaigoje esančias laisvas karjeros valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, kurias galėtų užimti išleidžiamas į pensiją  pareigūnas, ir siūloma eiti šias pareigas;

–  Vidaus reikalų ministerijos, vidaus reikalų centrinių įstaigų ir vidaus reikalų įstaigų interneto svetainėse skelbiamos laisvos nestatutinės pareigos, į kurias galėtų pretenduoti pareigūnai, išleidžiami į pensiją, ir buvę pareigūnai;

–  galimybė pasinaudoti įstaigos psichologo konsultacija (pokalbiu).

2. Medicininės reabilitacijos priemonės:

2.1. Vidaus reikalų ministerijos įsteigtų sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos:

–  Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija atlieka medicininės reabilitacijos poreikio nustatymą ir prireikus išduoda siuntimą medicininei reabilitacijai į Vidaus reikalų ministerijos įsteigtas sveikatos priežiūros įstaigas;

–  Vidaus reikalų ministerijos Medicininės centras ir Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras teikia medicininės reabilitacijos paslaugas;

2.2. Vidaus reikalų įstaigų taikomos priemonės:

–  įstaigos psichologo konsultacija (pagal įstaigos galimybes).

 

 

Kaip pasinaudoti Integracijos priemonėmis?

  1. Gavus iš vidaus reikalų įstaigos ar vidaus reikalų centrinės įstaigos personalo tarnybos informaciją apie galimybę dalyvauti įgyvendinant integracijos priemones, pateikti personalo tarnybai užpildytą  (arba kartu su personalo tarnybos specialistu užpildyti) Dalyvaujančio pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemoje pareigūno anketą.
  2. Personalo tarnybos specialistas užpildo Išeinančio į pensiją pareigūno, pageidaujančio pasinaudoti pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonėmis, individualaus veiklos plano (toliau – Individualus planas) pirmąją dalį „Asmens duomenys“.
  3. Jei pareigūnas pageidauja pasinaudoti medicininės reabilitacijos priemonėmis:

3.1.                      Atsakingas asmuo pareigūnui atiduoda Individualų planą kartu su siuntimu medicininiam patikrinimui į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) medicininės reabilitacijos poreikiui nustatyti (siuntimo medicininiam patikrinimui forma Nr. 027a nustatyta Medicinos skyriaus Centrinės medicininės ekspertizės komisijos veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1996 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 500, 4 priede). Pareigūnas medicininės reabilitacijos poreikiui nustatyti siunčiamas vadovaujantis CMEK nustatyta tvarka.

3.2.                      Pareigūnui atvykus į CMEK atliekamas medicininis patikrinimas, siekiant nustatyti medicininės reabilitacijos poreikį. Išvada dėl medicininės reabilitacijos poreikio CMEK darbuotojas įrašo į pareigūno pateiktą Individualaus plano antrąją dalį „Išeinančio į pensiją pareigūno medicininės reabilitacijos priemonės“ ir išduoda išrašą iš medicininių dokumentų. Individualaus plano antrojoje dalyje įrašoma išdavimo data, medicininės reabilitacijos vieta, trukmė, jos pradžios data, kuri turi būti suderinta su Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) įsteigta sveikatos priežiūros įstaiga – VRM Medicinos centru arba Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM Trakų medicininės reabilitacijos centru, kur bus teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir į kur bus siunčiamas pareigūnas, arba nurodoma, kad pareigūnui medicininė reabilitacija nebūtina.

3.3.                      Pareigūnas, kuriam nustatytas medicininės reabilitacijos poreikis, su išrašu ir Individualiu planu nustatytu laiku vyksta į VRM įsteigtą sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje jam suteikiamos išraše nurodytos medicininės reabilitacijos paslaugos dėl:

–          judamojo aparatų ligų,

–          kvėpavimo sistemos ligų,

–          nervų sistemos ligų,

–          taip pat prevencinė, postvencinė psichologinė medicininė reabilitacija, patyrusiems perteklinį stresą tarnyboje.

4. Jei pareigūnas pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis:

4.1. Pareigūnui siūloma dalyvauti teritorinės darbo biržos organizuojamuose „Darbo klubuose“.

4.2. Pareigūnas gali kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal savo gyvenamąją vietą į teritorinėse darbo biržose registruotiems pareigūnams ir kariams, išleistiems į atsargą ar išėjusiems į pensiją, aptarnauti paskirtą atsakingą darbuotoją dėl darbo biržos teikiamų paslaugų (personalo tarnybos specialistas pareigūnui pateikia atsakingų teritorinių darbo biržų darbuotojų sąrašą).

4.3. Pagal įstaigos galimybes pareigūnui siūlomos laisvos karjeros valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigos.

4.4. Pareigūnas informuojamas apie galimybę pasinaudoti įstaigos psichologo konsultacija (pokalbiu).

4.5. Vidaus reikalų ministerijos, vidaus reikalų centrinių įstaigų ir vidaus reikalų įstaigų interneto svetainėse skelbiama informacija apie vidaus reikalų centrinėse įstaigose ir vidaus reikalų įstaigose esančias laisvas pareigas, į kurias galėtų pretenduoti pareigūnai, išleidžiami į pensiją, ir buvę pareigūnai.

Reabilitacija_lankstukas_29_1-1

 

Kur kreiptis, jei pageidaujate pasinaudoti integracijos priemonėmis?

 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

 

Sandra Ulčinienė, Administracinis skyrius, tel. (8 41) 39 79 35, el. p. sandra.ulciniene@vpgt.lt

Dalia Zbarauskienė, Administracinis skyrius, tel. (8 41) 39 79 06, el. p. dalia.zbarauskien@vpgt.lt

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

 

Mindaugas Mačijauskas, Personalo sk., tel. (8 5) 271 6817, el. p.  mindaugas.macijauskas@vpgt.lt

Violeta Glinskienė, Personalo skyrius, tel. (8 5) 271 6818, el. p. violeta.glinskiene@vpgt.lt

 

Šiaulių teritorinės darbo biržos atsakingi darbuotojai

 

Neringa Mikalauskienė, Šiaulių sk., tel. (8 41) 52 33 58, el. p. neringa.mikalauskiene@ldb.lt

Rima Abelkalnienė, Akmenės sk., tel. (8 425) 56 906, el. p. rima.abelkalniene@ldb.lt

Vilma Bagdonienė, Joniškio sk., tel. (8 426) 61 101, el. p. vilma.bagdoniene@ldb.lt

Laura Pilipavičiūtė, Pakruojo sk., tel. (8 421) 51 094, el. p. laura.pilipaviciute@ldb.lt

Sandra Svetkovskienė,   Kelmės sk., tel. (8 427) 54 274, el. p. sandra.svetkovskiene@ldb.lt

Gražina Urbonienė, Radviliškio sk., tel. (8 422) 51 542, el. p. grazina.urboniene@ldb.lt

 

Kviečiame į atsargą išeinančius karius (pareigūnus) į 2016 m. birželio mėn. organizuojamus

Darbo klubo seminarus Lietuvos miestuose

 

Lietuvos darbo birža 2016 m. birželio mėn. organizuoja Darbo klubo seminarus teritoriniuose darbo biržos skyriuose ir jų poskyriuose darbo paieškos įgūdžių lavinimo, profesinio apsisprendimo, savarankiško užimtumo skatinimo temomis, kuriuose taip pat gali dalyvauti ir į atsargą išeinantys kariai (pareigūnai).

 

Darbo klubasatnaujintas grupinio konsultavimo modelis, kuris užtikrina būtinąją pagalbą žmonėms, norintiems sėkmingai integruotis į darbo rinką. Terminas „klubas“ reiškia vietą, kur renkasi panašių interesų žmonės, jie diskutuoja, dalijasi patirtimi, keičiasi nuomonėmis ir idėjomis, mokosi ir pritaiko per pratybas gautas žinias savo konkrečiai asmeninei situacijai. Darbo klubas – ne tik profesinis konsultavimas: tai ir teorija su praktinėmis užduotimis bei aktyvus pačių dalyvių veikimas. Tai praktiška, intensyvi ir integruojanti priemonė, kai dalyviai, vadovaujami specialisto, gauna žinių ir lavina darbo paieškos, savarankiško verslo kūrimo, pokyčių valdymo, tikslo formulavimo ir kitus įgūdžius.

 

Šiauliuose (Šiaulių jaunimo darbo centre ir Kuršėnų poskyryje) numatomi šie Darbo klubo seminarai:

1. „Darbo paieškos būdai 2016 m. birželio 8 d. 10 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198). Papildoma informacija telefonu (8 41) 52 62 84, el. paštu jolanta.bagdonaviciene@ldb.lt.

2. „Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės 2016 m. birželio 14 d. 14 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Kuršėnų poskyryje (Vydūno g. 7a, Kuršėnai). Papildoma informacija telefonu (8 41) 52 62 84, el. paštu jolanta.bagdonaviciene@ldb.lt.

3. „Įsidarbinimo dokumentų rengimas 2016 m. birželio 15 d. 10 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198). Papildoma informacija telefonu (8 41) 52 62 84, el. paštu jolanta.bagdonaviciene@ldb.lt.

4. „Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės 2016 m. birželio 16 d. 10 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198). Papildoma informacija telefonu (8 41) 52 62 84, el. paštu jolanta.bagdonaviciene@ldb.lt.

5. „Savęs pažinimas ir profesinis apsisprendimas 2016 m. birželio 21 d. 10 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198). Papildoma informacija telefonu (8 41) 52 62 84, el. paštu jolanta.bagdonaviciene@ldb.lt.

6. „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje 2016 m. birželio 22 d. 10 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198). Papildoma informacija telefonu (8 41) 52 62 84, el. paštu jolanta.bagdonaviciene@ldb.lt.