Prenumeruoti


Naujienų archyvas

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Šiaulių apskrities PGV) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pavaldi ir atskaitinga teritorinė, nuolatinės parengties įstaiga, kurios paskirtis – įgyvendinti priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždavinius ir funkcijas ir dalyvauti organizuojant civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždavinių vykdymą Šiaulių apskrityje.

2. Šiaulių apskrities PGV savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5518), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230), Vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1927), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, departamento direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Šiaulių apskrities PGV steigėjas yra Vidaus reikalų ministerija. Vidaus reikalų ministro perduotas steigėjo visas teises ir pareigas vykdo departamentas.

4. Šiaulių apskrities PGV yra biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Šiaulių apskrities PGV buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 89, LT-76160, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

II. ŠIAULIŲ APSKRITIES PGV UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Šiaulių apskrities PGV uždaviniai:

6.1. vykdyti gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus;

6.2. dalyvauti įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais;

6.3. vykdyti Šiaulių apskrityje gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją.

7. Šiaulių apskrities PGV, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdydama gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus:

7.1.1. užtikrina Šiaulių apskrities PGV ir jos struktūrinių padalinių nuolatinę parengtį, teikia metodinę pagalbą kitoms apskrityje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus;

7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą ir operatyvinio incidento likvidavimo štabo formavimą;

7.1.3. gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir gaivalinių bei kitų nelaimių vietose;

7.1.4. likviduoja cheminių ir radiacinių incidentų padarinius;

7.1.5. atlieka gelbėjimo darbus ir teikia pagalbą nukentėjusiesiems vandenyje;

7.1.6. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, nustato gelbėjimo pajėgų tarpusavio sąveiką, rengia ekstremalių situacijų likvidavimo planus;

7.1.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus ir rengia pratybas;

7.1.8. įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

7.1.9. dalyvauja įgyvendinant bendrojo pagalbos telefono numerio 112 įdiegimą Lietuvos Respublikoje;

7.2. dalyvaudama įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais:

7.2.1. teikia informaciją Šiaulių apskrities viršininkui ir departamentui apie ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas, reagavimo ir padarinių likvidavimo eigą;

7.2.2. teikia departamentui siūlymus dėl priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, kontroliuoja priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Šiaulių apskrityje;

7.2.3. dalyvauja rengiant ir derina apskrities ir savivaldybių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus;

7.2.4. dalyvauja Šiaulių apskrities ir apskrityje esančių savivaldybių ekstremalių situacijų valdymo centrų veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis ir pajėgomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;

7.2.5. dalyvauja vykdant Šiaulių apskrityje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus;

7.2.6. teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais apskričių viršininkų administracijų ir savivaldybių administracijų struktūriniams civilinės saugos padaliniams ir civilinės saugos etatiniams darbuotojams;

7.2.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsakingo saugotojo funkcijas;

7.2.8. organizuoja ir vykdo civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų bei gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykusius ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas apskrityje, ekstremalios situacijos pobūdį, išplitimo tikimybę ir rekomenduojamus veiksmus;

7.2.9. atstovauja Šiaulių apskrities PGV tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;

7.3. vykdydama Šiaulių apskrityje gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją:

7.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

7.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;

7.3.3. derina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, užtikrina pramoninių avarijų prevenciją;

7.4. iš miesto ir rajonų savivaldybių renka, apibendrina ir teikia departamentui informaciją, pagal departamento užklausimus, apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių priešgaisrinių tarnybų organizavimo funkcijų atlikimą bei šioms funkcijoms atlikti lėšų poreikį;

7.5. vykdo korupcijos prevenciją valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos srityje Šiaulių apskrityje;

7.6. renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių, kitų ekstremalių įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;

7.7. informuoja ir šviečia visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;

7.8. Šiaulių apskrityje organizuoja ir rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

7.9. kaupia, analizuoja, saugo ir skleidžia ugniagesybos istorijai svarbią informaciją;

7.10. plėtoja ugniagesių sportinę veiklą, rengia ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūros ir sporto renginius, vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus renginius, propaguojančius civilinę ir priešgaisrinę saugą;

7.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja Šiaulių apskrities PGV interesams tarptautiniuose renginiuose, organizuoja Šiaulių apskrities PGV bendradarbiavimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis ketinimo protokolų, susitarimų rengimą, pasirašymą ir jų vykdymą;

7.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

8. Šiaulių apskrities PGV įgyvendina kitus įstatymų ir kitų teisės aktų pavestus uždavinius ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. ŠIAULIŲ APSKRITIES PGV TEISĖS

9. Šiaulių apskrities PGV, įgyvendindama pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

9.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių asmenų ir (arba) valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Šiaulių apskrities PGV uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą ir taikyti administracinio poveikio priemones ir kitas sankcijas už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymų nevykdymą;

9.3. pagal kompetenciją sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

9.5. Šiaulių apskrities PGV turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. ŠIAULIŲ APSKRITIES PGV VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Šiaulių apskrities PGV veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu departamento strateginiu veiklos planu ir departamento direktoriaus patvirtintu veiklos pagrindinių priemonių planu.

11. Šiaulių apskrities PGV rengia ir teikia departamentui nustatytos formos ataskaitas, suvestines ir apžvalgas apie priešgaisrinę ir civilinės saugos padėtį apskrityje, skirtų lėšų panaudojimą, esamą būklę ir pajėgumus, veiklos priemonių vykdymą ir kitais klausimais, teikia informaciją, reikalingą departamento strateginiam veiklos planui rengti.

12. Šiaulių apskrities PGV vadovauja viršininkas. Jį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skiria tarnybines nuobaudas, pašalpas ir jį skatina departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

13. Šiaulių apskrities PGV viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

14. Šiaulių apskrities PGV viršininkas turi pavaduotoją, kurį į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, skiria tarnybines nuobaudas departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

15. Šiaulių apskrities PGV viršininkas:

15.1. sprendžia Šiaulių apskrities PGV kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Šiaulių apskrities PGV pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Šiaulių apskrities PGV veiklos organizavimą;

15.2. užtikrina, kad Šiaulių apskrities PGV veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

15.3. planuoja, organizuoja ir vykdo Šiaulių apskrities PGV veiklą pagal departamento strateginį veiklos planą;

15.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Šiaulių apskrities PGV veiklos gerinimo;

15.5. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo finansinius, siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus;

15.6. tvirtina Šiaulių apskrities PGV struktūrinių padalinių nuostatus, Šiaulių apskrities PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

15.7. departamento direktoriaus įgaliojimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Šiaulių apskrities PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, priima į pareigas ir atleidžia iš jų kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, juos skatina, suteikia jiems atostogas, siunčia juos į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

15.8. užtikrina darbo sąlygas Šiaulių apskrities PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;

15.9. teikia departamento direktoriui tvirtinti Šiaulių apskrities PGV nuostatus;

15.10. remdamasis departamento direktoriaus patvirtinta Šiaulių apskrities PGV struktūra, tvirtina Šiaulių apskrities PGV valstybės tarnautojų pareigybių, kurios priskirtos lygiams ir kategorijoms, sąrašą;

15.11. tvirtina Šiaulių apskrities PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnams priskirtų tikrinti objektų sąrašus;

15.12. kolegialiai su priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų viršininkais rengia Šiaulių apskrities PGV metinius finansinius, veiklos priemonių planus, rengia išlaidų sąmatų projektus;

15.13. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo buhalterinę apskaitą ir užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

15.14. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja skirtas biudžeto lėšas pagal nustatytą paskirtį Šiaulių apskrities PGV programoms vykdyti ir uždaviniams įgyvendinti;

15.15. nustatytais terminais teikia departamentui finansinę atskaitomybę;

15.16. pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

15.17. atstovauja Šiaulių apskrities PGV veiklos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse;

15.18. kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;

15.19. vadovauja apskrities lygiu civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos darbams ekstremalių situacijų atvejais, kai tam pasitelkiamos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, gaisrinė technika ir gelbėjimo įranga;

15.20. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

16. Laikinai nesant Šiaulių apskrities PGV viršininko, jo pareigas eina Šiaulių apskrities PGV viršininko pavaduotojas.

17. Šiaulių apskrities PGV struktūriniai padaliniai savo veiklą organizuoja pagal šiuos Nuostatus ir Šiaulių apskrities PGV viršininko patvirtintas vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

18. Šiaulių apskrities PGV operatyviai pavaldžios visos Šiaulių apskrityje dislokuotos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą (išskyrus žinybines priešgaisrines pajėgas).

V. ŠIAULIŲ APSKRITIES PGV TURTAS, FINANSAVIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ

19. Šiaulių apskrities PGV įstatymų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise perduotu, įgytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų bei kitų šaltinių nematerialiuoju ir ilgalaikiu bei trumpalaikiu materialiuoju turtu.

20. Šiaulių apskrities PGV finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Šiaulių apskrities PGV viršininkas yra atsakingas už Šiaulių apskrities PGV skirtų Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų naudojimą pagal paskirtį.

21. Šiaulių apskrities PGV finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

22. Šiaulių apskrities PGV veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kontroliuoja departamento direktorius, įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.

23. Šiaulių apskrities PGV valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą atlieka departamento Centralizuota vidaus audito tarnyba.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šiaulių apskrities PGV reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Ateityje planuojama pereiti prie naujo priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų komandų modelio, kai komandos bus aprūpintos greito reagavimo automobiliais su visa reikalinga gaisrine ir gelbėjimo įranga, o centriniuose padaliniuose – ir technika didelių gaisrų gesinimui bei sudėtingų gelbėjimo operacijų vykdymui. Tai leistų operatyviai, savo pajėgomis, gesinti išsiplėtusius gaisrus, atlikti neatidėliotinus gelbėjimo darbus.