Prenumeruoti


Naujienų archyvas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja piliečių ir kitų asmenų (toliau – asmenys) aptarnavimą Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (toliau – valdyba).

2. Aptarnaujant asmenis, šio Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

3. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako valdybos viršininkas.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1491 (Žin., 2002, Nr. 95-4105; 2006, Nr. 60-2134), 4 punkte vartojamas sąvokas.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Valdybos valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, aptarnaudami asmenis, nagrinėdami prašymus ir skundus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

6. Draudžiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrinėti prašymus ir skundus motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas vykdančio valstybės tarnautojo ar kito darbuotojo. Šių valstybės tarnautojų ar darbuotojų atostogų, komandiruočių, seminarų metu ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais jų funkcijas aptarnaujant asmenis, nagrinėjant prašymus ir skundus vykdo juos pavaduojantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, kurie turi tokius pat įgaliojimus.

7. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo prašymo ar skundo nagrinėjimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.

8. Valdyboje nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ir skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Jeigu su prašymu ar skundu kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

9. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu ir sudaryti taip, kad būtų galima nustatyti prašymą ar skundą sudariusį asmenį, suprasti prašymo ar skundo turinį. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, nagrinėjami taip pat kaip rašytiniai prašymai ir skundai. Nesant valdyboje įdiegtos elektroninio parašo įrangos ir dėl to negalint nustatyti, ar asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu, yra pasirašyti elektroniniu parašu, elektroniniu būdu kreipiamasi į pareiškėją, kad jis prašymą ar skundą atsiųstų paštu ar įteiktų valdybos Organizacinio skyriaus valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

10. Prašymai ir skundai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo), arba nurodyta akivaizdžiai melaginga informacija, arba kurie pareiškėjo nepasirašyti, valdybos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti.

11. Nevalstybine kalba gauti prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka. Gauto prašymo ar skundo vertimą į lietuvių kalbą organizuoja valdyba. Pareiškėjui atsakoma valstybine kalba.

12. Kai asmuo nemoka kalbėti ar nesupranta valstybinės kalbos, jį aptarnaujant turi dalyvauti vertėjas, sugebantis versti į asmeniui suprantamą kalbą.

13. Asmeniui ir pareiškėjui neteikiama privati informacija apie kitus asmenis.

14. Valdyboje asmenims prieinamoje vietoje, taip pat valdybos interneto svetainėje asmenims matomoje vietoje turi būti paskelbtas asmenų aptarnavimo valdyboje tvarkos aprašas, valdybos valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą telefonu, pareigos, vardai ir pavardės, telefono numeriai, darbo laikas.

15. Asmenys valdyboje aptarnaujami valdybos darbo laiku.

III. ASMENŲ APTARNAVIMAS JIEMS ATVYKUS Į VALDYBĄ

16. Atvykę į valdybą asmenys aptarnaujami valdybos Organizaciniame skyriuje.

17. Atvykę į valdybą asmenys prašymus ir skundus gali pateikti tiek raštu, tiek žodžiu. Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir valdybos interesų.

18. Asmenų aptarnavimo klausimas jų pageidavimu gali būti derinamas iš anksto telefonu ar kita ryšių priemone. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus suderintam aptarnavimo laikui, valdybos valstybės tarnautojas ar kitas darbuotojas, derinęs aptarnavimo laiką, apie tai įspėja asmenį.

19. Valdyboje matomoje vietoje turi būti padėta piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga, kad jie panorėję galėtų raštu pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę, išdėstyti savo pageidavimus ir pasiūlymus.

IV. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ REGISTRAVIMAS, JŲ PERDAVIMAS NAGRINĖTI

20. Prašymai ir skundai, gauti tiesiogiai iš asmenų ar atsiųsti paštu, registruojami dokumentų registruose.

21. Asmenims, tiesiogiai pateikusiems rašytinius prašymus ir skundus, įteikiama gavimo faktą patvirtinanti prašymo ar skundo kopija, kurioje nurodoma prašymo ar skundo priėmimo data, prašymo ar skundo registracijos numeris. Asmenų pageidavimu vėliau jie papildomai informuojami, kuriam valstybės tarnautojui ar darbuotojui pavesta nagrinėti prašymą ar skundą, nurodant valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, vardą, pavardę, tarnybinio telefono numerį.

22. Jeigu prašymo ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo valdyboje gavimo datos, valdyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo datos apie tai informuoja pareiškėją.

23. Prašymai ir skundai, kuriuos turi nagrinėti valdybai pavaldžios įstaigos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo valdyboje datos persiunčiami nagrinėti atitinkamai valdybai pavaldžiai įstaigai ir apie tai pranešama pareiškėjui. Prašymai ir skundai, kuriuose yra privačios informacijos, persiunčiami nagrinėti tik atsiklausus pareiškėjo. Šiuo atveju 5 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo pareiškėjo sutikimo persiųsti prašymą gavimo datos. Jeigu per 5 darbo dienas iš pareiškėjo sutikimas negaunamas, prašymas ar skundas grąžinamas pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastis.

24. Jeigu valdyba nėra įgaliota spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų, prašymas ar skundas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo valdyboje datos persiunčiamas kompetentingai institucijai. Apie tai pranešama pareiškėjui. Tuo atveju, kai nėra institucijos, kuri pagal kompetenciją turėtų nagrinėti prašymą ar skundą, prašymas ar skundas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo valdyboje datos grąžinamas pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastis. Persiunčiant prašymus ir skundus, kuriuose yra privačios informacijos, laikomasi šio Aprašo 23 punkte nustatytų apribojimų. Jeigu pareiškėjas prašo informacijos, kuri yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo tarnyboje datos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo datos informuojamas pareiškėjas.

25. Draudžiama persiųsti prašymus ir skundus spręsti valdybai pavaldžioms įstaigoms, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.

26. Užregistruoti prašymai ir skundai perduodami nagrinėti valdybos viršininkui, valdybos struktūriniams padaliniams, valstybės tarnautojams ar darbuotojams pagal kompetenciją.

V. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

27. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatytą administracinę procedūrą. Prašymai pateikti informaciją nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

28. Prašymas ar skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo valdyboje datos, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta kitaip arba prašymo ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo gavimo valdyboje datos.

29. Prašymo ar skundo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir sprendimą prašyme ar skunde keliamu klausimu priima pirmasis adresatas. Kitos institucijos pagal savo kompetenciją privalo pateikti pasiūlymus dėl prašymo ar skundo sprendimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ar skundo gavimo šiose institucijose datos be atskiro pirmojo adresato prašymo (reikalavimo).

30. Prašymai ir skundai, persiųsti valstybės politikų, Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, turi būti išnagrinėti per 30 darbo dienų nuo jų gavimo valdyboje datos. Valstybės politikai ir nurodytosios įstaigos informuojamos apie prašymo ar skundo nagrinėjimo eigą per jų nustatytą terminą.

31. Kartotiniai prašymai ir skundai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad valdybos sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas. Tuo atveju per 5 darbo dienas nuo kartotinio prašymo ar skundo gavimo valdyboje datos pareiškėjui pranešama, kad jo prašymas ar skundas nebus nagrinėjamas, nurodomos priežastys ir apskundimo tvarka.

VI. SPRENDIMŲ DĖL IŠNAGRINĖTŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ ĮFORMINIMAS

32. Sprendimai dėl išnagrinėtų prašymų priimti individualų administracinį aktą, išduoti dokumentą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, ar atlikti kitus administracinius veiksmus įforminami valdybos viršininko įsakymu, raštu ar kitokiu sprendimą patvirtinančiu dokumentu, atitinkančiu prašymo esmę.

33. Sprendimai dėl išnagrinėtų prašymų, kuriuose išdėstytos pareiškėjo nuostatos tam tikru klausimu ir kuriais pranešama apie valdybos veiklos trūkumus, valstybės tarnautojų ar darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, susijusius su valstybės ar daugelio žmonių, o ne konkretaus asmens interesų ir teisių pažeidimu, taip pat sprendimai dėl prašymų, kuriuose pateikiami pasiūlymai ką nors gerinti viešojo administravimo, viešųjų paslaugų teikimo ar kitose srityse, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą būklę ir siūloma ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos, įforminami rašte, kuriame turi būti motyvuotai atsakyta į visus pareiškėjo keliamus klausimus, nurodyta, kokių priemonių buvo (ar bus) imtasi ir kas atsakingas už jų įgyvendinimą.

34. Sprendimai dėl išnagrinėtų skundų, kiti administraciniai veiksmai įforminami atsižvelgiant į administracinio veiksmo turinį.

35. Apie prašymo ar skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą pareiškėjui turi būti pranešta registruotu arba paprastu laišku, arba atitinkamas dokumentas pareiškėjui įteikiamas asmeniškai.

36. Pranešime apie nepatenkintą prašymą ar skundą turi būti nurodyti prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis, kur ir kokia tvarka gali būti apskųstas šis sprendimas.

VII. SPRENDIMŲ DĖL IŠNAGRINĖTŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ APSKUNDIMAS

37. Pareiškėjas, nesutinkantis su priimtu sprendimu dėl jo prašymo, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą Administracinių ginčų komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. Dėl valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo gali būti paduotas skundas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

38. Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl išnagrinėto jo skundo, turi teisę paduoti skundą Administracinių ginčų komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

39. Jeigu per nustatytą prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą sprendimas nėra priimamas, pareiškėjas turi teisę tai apskųsti Administracinių ginčų komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

VIII. ASMENŲ APTARNAVIMAS TELEFONU

40. Valdyboje už asmenų aptarnavimą telefonu yra atsakingas Organizacinis skyrius.

41. Valdybos Organizacinio skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą telefonu, pagrindinis uždavinys – orientuoti asmenį, kuris kreipiasi į valdybą, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręstas jo keliamas klausimas. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, aptarnaujantys asmenis telefonu, privalo gebėti trumpai ir suprantamai paaiškinti:

41.1. ar valdyba kompetentinga spręsti asmeniui rūpimą klausimą;

41.2. kokius dokumentus (pažymą, prašymą, pareiškimą, kitus dokumentus) ir kaip (asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu) reikia pateikti, kad asmens klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas;

41.3. į kokią kitą instituciją asmuo gali kreiptis, jei valdyba nekompetentinga spręsti asmeniui rūpimo klausimo, ir nurodyti tos institucijos adresą bei telefono numerį.

42. Valdybos Organizacinio skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, aptarnaujantys asmenis telefonu, teikia ir kitą asmens pageidaujamą viešąją informaciją, kuria disponuoja valdyba ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą.

43. Valdybos Organizacinio skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, aptarnaujantys asmenis telefonu, turi laikytis šių taisyklių:

43.1. pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį (pageidautina);

43.2. prisistatyti skambinančiam, pasakydami valdybos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;

43.3. atidžiai išklausyti asmenį, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;

43.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į asmens klausimus;

43.5. pasistengti iš karto atsakyti į klausimą, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti – tiksliai nurodyti kito kontakto telefonu ar kita ryšių priemone laiką;

43.6. ramiai kalbėti, mandagiai atsisveikinti.

IX. ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

44. Valdybos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo reguliariai nagrinėja piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygos įrašus, ne rečiau kaip kartą per metus pasirinktinai organizuoja anoniminę asmenų apklausą, kad sužinotų:

44.1. ar jie pakankamai informuoti apie valdybos darbo laiką;

44.2. ar jiems patogus valdybos nustatytas priėmimo laikas;

44.3. ar jiems tenka ilgai laukti priėmimo;

44.4. ar mandagiai jie buvo aptarnaujami;

44.5. ar jiems rūpimi klausimai buvo išspręsti pakankamai kvalifikuotai;

44.6. ar juos patenkino atsakymų į prašymus ar skundus pateikimo terminai;

44.7. ar jie buvo informuoti apie veiksmus, kurių valdyba ėmėsi jų klausimams spręsti.

45. Gali būti pateikta ir kitų su asmenų aptarnavimu susijusių klausimų.

46. Apklausos duomenys ir kita informacija panaudojami asmenų aptarnavimo kokybei gerinti.

Piliečiai ir kiti asmenys aptarnaujami Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Organizaciniame skyriuje, adresu J.Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, darbo dienomis:

Pareigos Telefonas Telefonas
Vyriausioji specialistė Alina Gintautė (8-41) 39 79 14
Vyresnioji specialistė Elina Navickienė (8-41) 39 79 06
Vyresnioji specialistė Irma Drazdovaitė (8-41) 39 79 06
Specialistė Danutė Pržialgauskienė (8-41) 39 79 13

Darbo laikas: I-IV 7.30 – 16.30 V 7.30 – 15.15

Pietų pertrauka: 11.30 – 12.15