Prenumeruoti


Naujienų archyvas

 

 

SĄVOKOS

 

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) technikos eksploatavimo nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė – specialiosios paskirties transporto priemonė gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, kuri pagal galiojančius standartus turi būti nudažyta specialiomis spalvomis, jei būtina – turėti specialiuosius šviesos ir garso signalus.

 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris – įrangos ir (ar) gesinimo medžiagų vežimo priemonė, kuri pagal galiojančius standartus turi būti nudažyta specialiomis spalvomis, jei būtina – turėti specialiuosius šviesos signalus.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga specialioji įranga gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti.

Gaisrinis siurblys – siurblys skystoms gesinimo medžiagoms tiekti.

Vandens švirkštas – gesinimo įrenginys vandens čiurkšlei sudaryti ir norima kryptimi ir atstumu švirkšti į degimo vietą.

 

 TECHNIKOS KLASIFIKAVIMAS IR KODAVIMAS

 

VPGT eksploatuojamą techniką (toliau – technika) sudaro transporto priemonės ir įranga:

 1. transporto priemonės skirstomos į pagrindines transporto priemones, kurias sudaro gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonės, kuriomis galima atlikti gesinimo ir gelbėjimo darbus, ir pagalbines transporto priemones, kurios naudojamos tarnybinei, administracinei ir ūkinei veiklai užtikrinti, pagalbinėms funkcijoms vykdyti atliekant gesinimo ir gelbėjimo darbus. Pagalbinės transporto priemonės pagal galiojančius standartus gali būti nudažytos specialiomis spalvomis, jei būtina – turėti specialiuosius šviesos ir garso signalus;
 2. įrangą sudaro gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga ir priemonės ir kita įranga. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga ir priemonės skirstomos į gaisrų gesinimo įrangą, kurią sudaro speciali įranga gesinimo darbams atlikti, užtikrinanti gesinimo medžiagų tiekimą į gaisro vietą, gelbėjimo įranga, kurią sudaro speciali įranga, neįskaitant gaisrų gesinimo įrangos, žmonėms, gyvuliams (gyvūnams), materialinėms vertybėms gelbėti, pagalbinė įranga, kurią sudaro speciali įranga gesinimo ir gelbėjimo darbams organizuoti. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai taip pat priskiriamos asmeninės apsaugos priemonės ir kolektyvinės apsaugos priemonės, kurios skirtos darbuotojams nuo gesinimo ir gelbėjimo darbų metu susidarančių rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę saugai, sveikatai ir gyvybei, apsaugoti. Kitą įrangą sudaro įranga, kuri naudojama tarnybinei, administracinei ir ūkinei veiklai užtikrinti.

Technikos klasifikavimas nurodytas schemoje:

Siekiant susisteminti VPGT eksploatuojamas transporto priemones, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerius, nustatyti pagrindines technines charakteristikas ir kitus techninius parametrus, taip pat vadovaujantis galiojančių standartų reikalavimais transporto priemonėms, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriams turi būti suteikiami kodai.

Kodas suteikiamas kiekvienai VPGT eksploatuojamai transporto priemonei, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriui. Kodo sudarymo principai:

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ, GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO KONTEINERIŲ KODŲ SUDARYMO PRINCIPAI

 

 1. Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamų transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodų sudarymo principai, atsižvelgiant į LST EN 1846 standarto reikalavimus, pateikiami 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodo sudarymo principai

Transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimo santrumpa arba pavadinimas (jei tinkamos santrumpos nėra)

Pagrindinė techninė charakteristika

Transporto priemonės markė ir modelis

Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė

Transporto priemonės ratų formulė

Sėdimų vietų skaičius

1

2

3

lengvoji klase (L), vidutinė klasė (V), sunkioji klasė (S)
transportuojamos gesinimo medžiagos kiekis:skystos (l), kietos (t), dujinės (m3)  gaisrinio siurblio našumas (l/min)  kopėčių, platformos maksimalus darbinis aukštis (m) pvz.:
2×0
4×0
2×1
4×0
4×2
4×4
6×6

 

2. Transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodų sudarymo tvarka:

2.1.        transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kode pavadinimų santrumpos, pavadinimai ir dydžiai vieni nuo kitų atskiriami ženklu ,,/“;

2.2.        transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių pavadinimų santrumpos pateikiamos 2 lentelėje. Jei tinkamos transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimo santrumpos nėra, rašomas visas transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimas;

 

2 lentelė. Transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių pavadinimai, jų išaiškinimai ir santrumpos

Eil. Nr.

Transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimas ir jo išaiškinimas

Transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimo santrumpa

pagrindinės transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriai

1.

Automobilinė cisterna – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su cisterna gesinimo medžiagoms gabenti ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu. Gali vežti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, ne mažiau kaip 1 ugniagesį gelbėtoją (neįskaitant vairuotojo), skirtas gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti

AC

2.

Automobilinė cisterna kopėčios – automobilinė cisterna su stacionariai įrengtomis kopėčiomis gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti

ACK

3.

Automobilinė cisterna kopėčios su krepšiu – automobilinė cisterna su stacionariai įrengtomis kopėčiomis gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti, prie kurių pritvirtintas krepšys (lopšys)

ACKK

4.

Automobilinė cisterna platforma – automobilinė cisterna su stacionariai įrengtu teleskopiniu ir (ar) alkūniniu mechanizmu su platforma gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti

ACP

5.

Automobilinė cisterna su putokšliu – automobilinė cisterna, kurios pagrindinė cisterna skirta putokšliui gabenti

ACPU

6.

Automobilinės kopėčios – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su stacionariai įrengtomis kopėčiomis gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti

AK

7.

Automobilinės kopėčios su siurbliu – automobilinės kopėčios su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu

AKS

8.

Automobilinės kopėčios su krepšiu – automobilinės kopėčios, prie kurių pritvirtintas krepšys (lopšys)

AKK

9.

Automobilinės kopėčios su krepšiu ir siurbliu – automobilinės kopėčios su krepšiu (lopšiu) ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu

AKKS

10.

Priekabinės kopėčios gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtomis kopėčiomis gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti

PK

11.

Priekabinės kopėčios su krepšiu priekabinės kopėčios, prie kurių pritvirtintas krepšys (lopšys)

PKK

12.

Automobilinė platforma – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su stacionariai įrengtu teleskopiniu ir (ar) alkūniniu mechanizmu su platforma gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti

AP

13.

Automobilinė platforma su siurbliu – automobilinė platforma su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu

APS

14.

Automobilinė platforma kopėčios – automobilinė platforma su integruotomis kopėčiomis.

APK

15.

Automobilinė platforma kopėčios su siurbliu – automobilinė platforma kopėčios su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu

APKS

17.

Priekabinė platforma – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu teleskopiniu ir (ar) alkūniniu mechanizmu su platforma gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti

PP

18.

Automobilinė siurblinė stotis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis (be gesinimo medžiagų cisternos) su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu, kurio našumas yra ne mažesnis kaip 3 000 l/min

ASS

19.

Priekabinė siurblinė stotis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu, kurio našumas yra ne mažesnis kaip 3 000 l/min

PSS

20.

Konteinerinė siurblinė stotis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu, kurio našumas yra ne mažesnis kaip 3 000 l/min

KSS

21.

Aerodrominė automobilinė cisterna – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis orlaivių gaisrams gesinti, turintis gesinimo medžiagų cisterną ir stacionariai įrengtą gaisrinį siurblį

AAC

22.

Cheminių gelbėjimo darbų automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis, turintis sukomplektuotą įrangą cheminiams, radiaciniams, biologiniams gelbėjimo darbams atlikti

CHGA

23.

Cheminių gelbėjimo darbų priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba, turinti sukomplektuotą įrangą cheminiams, radiaciniams, biologiniams gelbėjimo darbams atlikti

CHGP

24.

Cheminių gelbėjimo darbų konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris, turintis sukomplektuotą įrangą cheminiams, radiaciniams, biologiniams gelbėjimo darbams atlikti

CHGK

25.

Gesinimo dujomis automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis specifiniams gaisrams gesinti specialiosiomis dujomis

GDA

26.

Gesinimo milteliais automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis specifiniams gaisrams gesinti, turintis gesinimo miltelių talpyklą (talpyklas) ir slėginius indus, kuriuose esančios dujos užtikrina gesinimo miltelių tiekimą į degimo zoną

GMA

27.

Vandens transportavimo automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su cisterna vandeniui gabenti

VTA

28.

Putokšlio transportavimo automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su cisterna putokšliui gabenti

PTA

29.

Vandens transportavimo priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su cisterna vandeniui gabenti

VTP

30.

Putokšlio transportavimo priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su cisterna putokšliui gabenti

PTP

31.

Vandens transportavimo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris su cisterna vandeniui gabenti

VTK

32.

Putokšlio transportavimo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris su cisterna putokšliui gabenti

PTK

33.

Gesinimo putomis keltuvas – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis, turintis stacionariai įrengtą teleskopinį ir (ar) alkūninį mechanizmą su putų tiekimo gaisrų gesinimo įranga. Gesinimo putomis keltuve gali būti įrengta gesinimo medžiagų cisterna, gaisrinis siurblys

GPK

34.

Konteinerinis automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriui gabenti

KA

Konteinerinis automobilis su manipuliatoriumi – konteinerinis automobilis su stacionariai įrengtu manipuliatoriumi

KAM

35.

Medicinos pagalbos automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis, turintis sukomplektuotą pirmosios medicinos pagalbos įrangą

MPA

36.

Narų automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis, turintis sukomplektuotą darbui ant vandens ir po vandeniu įrangą

NA

37.

Narų priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba, turinti sukomplektuotą darbui ant vandens ir po vandeniu įrangą. Narų priekaboms priskiriamos, pvz., laivus, valtis gabenančios priekabos

NP

38.

Narų konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris, turintis sukomplektuotą darbui ant vandens ir po vandeniu įrangą

NK

39.

Štabo automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis štabo funkcijoms vykdyti, turintis sukomplektuotą štabo įrangą

ŠA

40.

Štabo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris štabo funkcijoms vykdyti, turintis sukomplektuotą štabo įrangą

ŠK

41.

Techninių gelbėjimo darbų automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis, turintis sukomplektuotą žmonių, gyvulių (gyvūnų), materialinių vertybių gelbėjimo įrangą

TGA

Techninių gelbėjimo darbų automobilis su manipuliatoriumi – techninių gelbėjimo darbų automobilis su stacionariai įrengtu manipuliatoriumi

TGAM

42.

Techninių cheminių gelbėjimo darbų automobilis – techninių gelbėjimo darbų automobilis, turintis papildomai sukomplektuotą įrangą cheminiams, radiaciniams, biologiniams gelbėjimo darbams atlikti

TCHGA

Techninių cheminių gelbėjimo darbų automobilis su manipuliatoriumi – techninių cheminių gelbėjimo darbų automobilis su stacionariai įrengtu manipuliatoriumi

TCHGAM

43.

Techninių gelbėjimo darbų konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris, turintis sukomplektuotą žmonių, gyvulių (gyvūnų), materialinių vertybių gelbėjimo įrangą

TGK

44.

Techninių cheminių gelbėjimo darbų konteineris – techninių gelbėjimo darbų konteineris, turintis papildomai sukomplektuotą įrangą cheminiams, radiaciniams, biologiniams gelbėjimo darbams atlikti

TCHGK

45.

Technikos švarinimo automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis technikos ir (ar) žmonių švarinimo darbams atlikti

TŠA

46.

Technikos švarinimo priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba technikos ir (ar) žmonių švarinimo darbams atlikti

TŠP

47.

Technikos švarinimo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris technikos ir (ar) žmonių švarinimo darbams atlikti

TŠK

48.

Žarnų automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis gaisrinėms žarnoms gabenti

ŽA

49.

Žarnų priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba gaisrinėms žarnoms gabenti

ŽP

50.

Žarnų konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris gaisrinėms žarnoms gabenti

ŽK

51.

Priekabinis elektros generatorius – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu elektros generatoriumi

PEG

52.

Priekabinis kompresorius – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu kompresoriumi

PK

53.

Priekabinis lafetinis švirkštas – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu lafetiniu švirkštu (stovą turintis vandens švirkštas, kurio našumas ne mažesnis kaip 1 000 l/min)

PLŠ

54.

Priekabinis siurblys – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu, kurio našumas yra ne didesnis kaip 3 000 l/min

PS

55.

Priekabinis nešvaraus vandens siurblys – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba su stacionariai įrengtu nešvaraus vandens siurbliu

PNVS

56.

Kvėpavimo organų apsaugos priemonių automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilius, turintis sukomplektuotas kvėpavimo organų apsaugos priemones ir įrangą jų techninei priežiūrai atlikti

KOAPA

57.

Kvėpavimo organų apsaugos priemonių konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris, turintis sukomplektuotas kvėpavimo organų apsaugos priemones ir įrangą jų techninei priežiūrai atlikti

KOAPK

58.

Kvėpavimo organų apsaugos priemonių priekaba – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo priekaba, turinti sukomplektuotas kvėpavimo organų apsaugos priemones ir įrangą jų techninei priežiūrai atlikti

KOAPP

 

pagalbinės transporto priemonės

1.

Daugiatikslis automobilis – automobilis, kuris Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko patvirtintais teisės aktais priskiriamas N1, M1 klasėms, turintis furgono tipo kėbulą žmonėms ir (ar) kroviniams gabenti

DA

2.

Gaisrų tyrimo automobilis – automobilis, turintis sukomplektuotą specialią įrangą gaisro priežasčių tyrimams atlikti

GTA

3.

Techninės priežiūros automobilis – automobilis, turintis sukomplektuotą technikos remonto įrangą

TPA

4.

Specialusis lengvasis automobilis

SLA

5.

Tarnybinis lengvasis automobilis

TLA

6.

Motociklas

M

7.

Keturratis motociklas

KM

8.

Autobusas

A

9.

Krovininis automobilis

KRA

10.

Traktorius

TR

11.

Automobilinis kranas. Priskiriamas pagrindinėms transporto priemonėms, jei, pagal galiojančius standartus nudažytas specialiomis spalvomis

AKR

 

2.3.        pagrindinės techninės charakteristikos (maksimalus dydis (tūris, našumas, darbinis aukštis, ilgis, galingumas ir pan.), apibrėžiantis technikos efektyvumą atliekant gesinimo ir gelbėjimo darbus), nurodytos 1 lentelėje, nerašomos, jei transporto priemonė, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris tokių charakteristikų neturi;

2.4.        transporto priemonės pagrindinių techninių charakteristikų eiliškumas priklauso nuo transporto priemonės pavadinimo: pvz., jei transporto priemonė yra AC, pagrindinių techninių charakteristikų eiliškumas – 1, 2, 3, jei transporto priemonė yra AKS, AKKS, APS APKS, GPK, pagrindinių techninių charakteristikų eiliškumas – 3, 1, 2;

2.5.        jei AC yra įrengta stacionari putokšlio talpykla, po gesinimo medžiagos (vandens) kiekio rašomas ženklas ,,-“ ir nurodomas stacionarios putokšlio talpyklos tūris litrais (l);

2.6.        sudarant ŽA, ŽP, ŽK kodus pagrindinė techninė charakteristika yra gabenamų gaisrinių žarnų ilgis kilometrais (km), sudarant PLŠ kodą – lafetinio švirkšto našumas litrais per minutę (l/min), sudarant PEG kodą – elektros generatoriaus galingumas kilovatais (kW), sudarant PK kodą – kompresoriaus našumas litrais per minutę (l/min) ir maksimalus slėgis barais (bar). Pirma rašomas kompresoriaus našumas, paskui maksimalus slėgis, tarp jų rašomas ženklas ,,-“;

2.7.        sudarant AKR, KAM, TGAM, TCHGAM kodus pagrindinė techninė charakteristika yra krano, manipuliatoriaus maksimalus keliamas svoris tonomis (t).

2.8.        gaisrinio siurblio našumas vertinamas pagal gaisrinio siurblio atitiktį galiojantiems gaisrinių siurblių standartams. Jei gaisrinis siurblys neturi atitikties galiojantiems gaisrinių siurblių standartams, toks siurblys bandomas pagal galiojančius gaisrinių siurblių standartus, nustatant nominalų našumą;

2.9.        transporto priemonės markės ir modelio pavadinimo pirmosios raidės rašomos didžiosiomis, tarp markės ir modelio pavadinimų nepaliekant tarpo. Transporto priemonės modelio pavadinimo pavienės raidės taip pat rašomos didžiosiomis. Sudarant priekabų, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodus markė ir modelis nerašomi;

2.10.    jei didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė) yra iki 7,5 tonos, tokia transporto priemonė priskiriama lengvajai klasei, nuo 7,5 iki 14 tonų – vidutinei klasei, daugiau kaip 14 tonų – sunkiajai klasei. Transporto priemonės didžiausioji leidžiamoji masė nerašoma, kai ji nesiekia 3,5 tonos;

2.11.    transporto priemonės ratų formulės pirmas skaičius nurodo bendrą transporto priemonės ratų (sudvigubinti ratai skaičiuojami kaip vieni) skaičių, antras skaičius nurodo varančiųjų ratų (varantieji sudvigubinti ratai skaičiuojami kaip vieni) skaičių. Jei transporto priemonė neturi ratų, transporto priemonių ratų formulė nerašoma;

2.12.    sėdimų vietų skaičių sudaro transporto priemonės sėdimų vietų skaičius, įskaitant ir vairuotojo sėdimą vietą. Sėdimų vietų skaičius nerašomas, jei tokių vietų nėra;

2.13.    sudarant KA kodą, po sėdimų vietų skaičiaus rašomas ženklas ,,+“, po kurio nurodoma KA vežamo konteinerio santrumpa. Po VTK, PTK, KSS, ŽK santrumpų pateikiama pagrindinė techninė charakteristika.

 1. Transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodų pavyzdžiai ir jų išaiškinimai pateikiami 3 lentelėje.

 

3 lentelė. Transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodų pavyzdžiai ir jų išaiškinimai

Eil. Nr.

Transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio kodas

Transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio kodo išaiškinimas

1.

AC/3000/2000/RenaultMidlum240.14/V/4×4/6 Automobilinė cisterna, gabenanti 3 000 l vandens, gaisrinio siurblio našumas 2 000 l/min, AC markė ,,Renault“, modelis ,,Midlum 240.14“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×4, 6 sėdimos vietos

2.

AC/800/1500/ManTGL8.210/L/4×2/6 Automobilinė cisterna, gabenanti 800 l vandens, gaisrinio siurblio našumas 1 500 l/min, AC markė Man, modelis TGL 8.210, didžiausioji leidžiamoji masė iki 7,5 t, ratų formulė 4×2, 6 sėdimos vietos

3.

AC/3000/2000/ManTGM13.240/V/4×4/6 Automobilinė cisterna, gabenanti 3 000 l vandens, gaisrinio siurblio našumas 2 000 l/min, AC markė Man, modelis TGM 13.240, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×4, 6 sėdimos vietos

4.

AC/10000/3000/RenaultKerax450.26/S/6×6/3 Automobilinė cisterna, gabenanti 10 000 l vandens, gaisrinio siurblio našumas 3 000 l/min, AC markė ,,Renault“, modelis ,,Kerax 450.26“, didžiausioji leidžiamoji masė daugiau kaip 14 t, ratų formulė 6×6, 3 sėdimos vietos

5.

AC/2400-150/2400/Zil131/V/6×6/7 Automobilinė cisterna, gabenanti 2 400 l vandens, 150 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 2 400 l/min, AC markė Zil, modelis 131, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 6×6, 7 sėdimos vietos

6.

AC/2350-165/2400/Zil130/V/4×2/7 Automobilinė cisterna, gabenanti 2 350 l vandens, 165 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 2 400 l/min, AC markė Zil, modelis 130, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×2, 7 sėdimos vietos

7.

AC/5900-590/2400/Kamaz53211/S/6×4/7 Automobilinė cisterna, gabenanti 5 900 l vandens, 590 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 2 400 l/min, AC markė Kamaz, modelis 53211, didžiausioji leidžiamoji masė daugiau kaip 14 t, ratų formulė 6×4, 7 sėdimos vietos

8.

AC/3000-300/2400/IvecoMagirusFF135E24W/V/4×2/6 Automobilinė cisterna, gabenanti 3 000 l vandens, 300 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 2 400 l/min, AC markė ,,Iveco“, modelis ,,Magirus FF135E24W“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×2, 6 sėdimos vietos

9.

AC/320-80/36/Gaz33027/L/4×4/5 Automobilinė cisterna, gabenanti 320 l vandens, 80 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 36 l/min, AC markė Gaz, modelis 33027, didžiausioji leidžiamoji masė iki 7,5 t, ratų formulė 4×4, 5 sėdimos vietos

10.

AC/1600-100/1800/Gaz66/L/4×4/2 Automobilinė cisterna, gabenanti 1 600 l vandens, 100 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 1 800 l/min, AC markė Gaz, modelis 66, didžiausioji leidžiamoji masė iki 7,5 t, ratų formulė 4×4, 2 sėdimos vietos

11.

AC/870-110/960/Ford350B120/L/4×4/3 Automobilinė cisterna, gabenanti 870 l vandens, 110 l putokšlio, gaisrinio siurblio našumas 960 l/min, AC markė ,,Ford“, modelis ,,350B120“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 7,5 t, ratų formulė 4×4, 3 sėdimos vietos

12.

AK/30/Zil131/V/6×6/2 Automobilinės kopėčios, kopėčių maksimalus darbinis aukštis 30 m, AK markė Zil, modelis 131, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 6×6, 2 sėdimos vietos

13.

AKK/37/IvecoMagirus160E30/V/4×2/3 Automobilinės kopėčios su krepšiu, kopėčių maksimalus darbinis aukštis 37 m, AKK markė ,,Iveco“, modelis ,,Magirus160E30“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×2, 3 sėdimos vietos

14.

APKS/42/4000/RenaultKerax370.26/S/6×6/3 Automobilinė platforma kopėčios su siurbliu, platformos kopėčių maksimalus darbinis aukštis 42 m, gaisrinio siurblio našumas 4 000 l/min, APKS markė ,,Renault“, modelis ,,Kerax 370.26“, didžiausioji leidžiamoji masė daugiau kaip 14 t, ratų formulė 6×6, 3 sėdimos vietos

15.

ASS/6600/Zil131/V/6×6/2 Automobilinė siurblinė stotis, gaisrinio siurblio našumas 6 600 l/min, ASS markė Zil, modelis 131, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 6×6, 2 sėdimos vietos

17.

CHGA/RenaultMidlum160.75/V/4×2/4 Cheminių gelbėjimo darbų automobilis, CHGA markė ,,Renault“, modelis ,,Midlum 160.75“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×2, 4 sėdimos vietos

18.

VTA/10000/Kamaz53213/S/6×4/2 Vandens transportavimo automobilis, gabenantis 10 000 l vandens, VTA markė Kamaz, modelis 53213, didžiausioji leidžiamoji masė daugiau kaip 14 t, ratų formulė 6×4, 2 sėdimos vietos

19.

NA/Gaz66/L/4×4/4 Narų automobilis, NA markė Gaz, modelis 66, didžiausioji leidžiamoji masė iki 7,5 t, ratų formulė 4×4, 4 sėdimos vietos

20.

ŽA/2/Zil131/V/6×6/3 Žarnų automobilis, gabenantis 2 km gaisrinių žarnų, ŽA markė Zil, modelis 131, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 6×6, 3 sėdimos vietos

21.

KAM/4,9/MercedesBenzActros2636L/S/6×4/3+VTK/15000 Konteinerinis automobilis su manipuliatoriumi, manipuliatoriaus maksimalus keliamas svoris 4,9 t, KAM markė ,,Mercedes-Benz“, modelis ,,Actros 2636L“, didžiausioji leidžiamoji masė daugiau kaip 14 t, ratų formulė 6×4, 3 sėdimos vietos, vandens transportavimo konteineris, gabenantis 15 000 l vandens

22.

PS/1000/2×0 Priekabinis siurblys, PS gaisrinio siurblio našumas 1 000 l/min, ratų formulė 2×0

23.

TLA/MitsubishiPajeroSport/4×4/5 Tarnybinis lengvasis automobilis, TLA markė ,,Mitsubishi“, modelis ,,Pajero Sport“, ratų formulė 4×4, 5 sėdimos vietos

24.

A/IsuzuTurquoise/V/4×2/28 Autobusas, A markė ,,Isuzu“, modelis ,,Turquoise“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×2, 28 sėdimos vietos

25.

ŠA/MercedesBenzVito/4×4/4 Štabo automobilis, ŠA markė ,,Mercedes-Benz“, modelis ,,Vito“, ratų formulė 4×4, 4 sėdimos vietos

26.

SLA/SubaruForester/4×4/5 Specialusis lengvasis automobilis, SLA markė ,,Subaru“, modelis ,,Forester“, ratų formulė 4×4, 5 sėdimos vietos

27.

KRA/RenaultPremium320.26/V/4×2/2 Krovininis automobilis, KRA markė ,,Renault“, modelis ,,Premium 320.26“, didžiausioji leidžiamoji masė iki 14 t, ratų formulė 4×2, 2 sėdimos vietos

28.

Priekaba/4×0 Priekaba, ratų formulė 4×0

29.

PK/250-330/2×0 Priekabinis kompresorius, PK našumas 250 l/min, maksimalus slėgis 330 bar, ratų formulė 2×0

30.

Motorinis visureigis/PolarisRanger700EFI/6×6/3 Motorinis visureigis, motorinio visureigio markė ,,Polaris“, modelis ,,Ranger 700 EFI“, ratų formulė 6×6, 3 sėdimos vietos

31.

KM/HondaTRX400FW/4×4/2 Keturratis motociklas, KM markė ,,Honda“, modelis ,,TRX 400FW“, ratų formulė 4×4, 2 sėdimos vietos

 

 1. Siekiant susisteminti VPGT eksploatuojamas transporto priemones, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerius, nustatyti pagrindines technines charakteristikas ir kitus techninius parametrus, taip pat vadovaujantis galiojančių standartų reikalavimais transporto priemonėms, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriams turi būti suteikiami kodai.
 2. Kodas suteikiamas kiekvienai VPGT eksploatuojamai transporto priemonei, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriui. Kodo sudarymo principai pateikti 1 priede.
 3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) sudaro ir administruoja bendrą VPGT eksploatuojamų transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodų duomenų bazę.
 4. Naujus kodus transporto priemonėms, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriams suteikia departamentui pavaldžios įstaigos, raštu ar elektroniniu būdu suderinusios su departamento atsakingu skyriumi.
 5. Transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių kodai naudojami darant įrašus transporto priemonių techninės priežiūros, darbo apskaitos dokumentuose, tarnybos knygoje, kitoje dokumentacijoje ir įvairiose duomenų bazėse.
 6. Tvarkant tarnybos knygą, valdymo punkto žurnalą, atliekant gesinimo ir gelbėjimo darbus ar ruošiantis jiems, rengiant planus, ataskaitas ir kt., transporto priemonės kodas gali būti trumpinamas – įrašoma tik transporto priemonės pavadinimo santrumpa, pagrindinės techninės charakteristikos, pvz.: AC/3000/2000, AKK/37, ASS/6600, SLA. Jei tinkamos transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimo santrumpos nėra, rašomas visas pavadinimas, pvz.: Motorinis visureigis, Priekaba. Jei yra kelios vienodos transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriai, papildomai įrašomas valstybinis arba inventorinis numeris.
 7. Perduodant informaciją ryšio priemonėmis, vietoj transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimo gali būti naudojama tik transporto priemonės, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerio pavadinimo santrumpa.
PAGRINDINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS
AC/2350-200/2400/Zil130/V/4×2/7; AC/2730-200/2400/Zil131/V/6×6/7
AC/5800-580/2400/Kamaz53211/S/6×4/7
AC/3000/3200/ManTGM 13.250/V/4×4/6
AC/2700-120/2400/RenaultM210.12/V/4×4/6
AC/10000/3210/MercedesBenzActrosMPII3341/S/6×4/3
AC/870-110/960/Ford350B120/L/4×4/3
AC/2500/1560/MercedesBenz1017/V/4×2/6
AC/2000/3200/MercedesBenzAtego1326/V/4×4/6
KA/RenaultKerax410.42/S/8×4/3 Konteinerių keltuvas MULTILIFT XR21 Z 56
Vandens transportavimo konteineris VTK/1200/1800
Putokšlio transportavimo konteineris PTK/1200
 Štabo konteineris ŠK
Techninis cheminis gelbėjimo konteineris TCHGK
Miltelinis automobilis GMA/6300/Kamaz53213/S/6×4/3
ASS/6600/Zil131/V/6×6/3
ŽA/3,3/Kamaz43105/S/6×6/3
AK/30/Zil131/V/6×6/3
AKK/37/IvecoMagirus160E30/S/4×2/3
APKS/42/4000/RenaultKerax/370.26/S/6×6/3
NA/FordTranzit/L/4×4/6
ŠA/MitsubishiPajeroSport/4×4/5

KA/MercedesBenzZetros 2733/S/6×6/3

KSS/10000/GodwinHL200
ŽK/4
Sausų atliekų konteineris SAK-20
AC/7000/4000/IvecoTrakkerAD260T45W/S/6×6/6

 PAGALBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

KRA/VWLT35/L/4×2/7

SLA/IsuzuD-Max/4×4/4

TR/NEWHOLLANDB115C/V/4×4/1
TR/EO2621/L/4×4/1
KM/POLARISRANGER800EF1/6×6/3
BONŲ PRIEKABA BP/Brendeup/4×0
SLA/VWAMAROK/4×4/5
SLA/VWCaddy/4×2/5
 SLA/HONDAACCORD/4×2/5