Prenumeruoti


Naujienų archyvas

PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities priešgaisrinės

gelbėjimo valdybos viršininko

2017 m. gegužės  10  d.

įsakymu Nr. V –  68

 

 

PRETENDENTŲ DIRBTI ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖJE GELBĖJIMO VALDYBOJE PAGAL DARBO SUTARTIS ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pretendentų dirbti Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (toliau – Valdyba) pagal darbo sutartis atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių dirbti Valdyboje pagal darbo sutartis, atrankos paskelbimą, dokumentų priėmimą, atrankos vykdymą.
 2. Šis Aprašas gali būti netaikomas:

2.1. perkeliant Valdybos darbuotojus į kitas pareigas;

2.2. priimant į pareigybes, kurioms nėra nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį išsilavinimą;

2.3. esant būtinybei skubiai priimti darbuotoją pagal terminuotąją ar laikinąją darbo sutartį;

2.4. priimant į pareigas asmenis, dalyvavusius ankstesnėse (vykusiose ne vėliau nei prieš metus) Valdybos vykdytose darbuotojų pagal darbo sutartis atrankose ir surinkusių ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 25 punkte bei atitinkančius laisvos pareigybės specialius reikalavimus ir kurie sutinka eiti siūlomas pareigas.

 1. Atrankos procedūra apima:

3.1. atrankos paskelbimą;

3.2. dokumentų priėmimą;

3.3. atrankos vykdymą;

3.4. sprendimo dėl priėmimo į pareigas priėmimą.

 

II SKYRIUS

ATRANKOS PASKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Valdybos administracijos padalinio vadovas tarnybiniu pranešimu informuoja Valdybos viršininką apie poreikį priimti darbuotoją į laisvas pareigas ir skelbti atranką.
 2. Valdybos viršininkas priima sprendimą dėl atrankos skelbimo arba neskelbimo ir paveda vykdyti Administraciniam skyriui.
 3. Valdybos Administracinis skyrius, gavęs informaciją, organizuoja atrankos paskelbimą Valdybos interneto svetainėje, o prireikus ir kitose informacinėse priemonėse. Interneto svetainėje pateikiamas išsamus skelbimas, o kitose informacinėse priemonėse tik informacija apie paskelbtą atranką, nurodant pareigų pavadinimą ir nuorodą į visą skelbimo tekstą.
 4. Skelbime pateikiamas pareigybės, į kurią skelbiama atranka, aprašymas (jame pateikiami šie duomenys: pareigų pavadinimas, specialūs reikalavimai, pagrindinės funkcijos, trumpai aprašomas darbo pobūdis), informacija apie tai, kur, iki kada ir kokius dokumentus privalo pateikti asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, taip pat nurodoma, kur galima gauti išsamią informaciją apie paskelbtą atranką.
 5. Paskelbta atranka gali būti atšaukiama ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki atrankos pradžios. Apie atrankos atšaukimą Valdybos Administracinis skyrius nedelsdamas elektroniniu paštu praneša pretendentams, norintiems dalyvauti atrankoje ir pateikusiems dokumentus.
 6. Pretendentai dokumentus siunčia skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Dokumentai pateikiami per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.
 7. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

10.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (toliau – prašymas), kuriame nurodo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir elektroninio pašto adresą;

10.2. gyvenimo aprašymą;

10.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

10.4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);

10.5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 1. Valdybos Administracinis skyrius per 2 darbo dienas nuo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos praneša asmeniui jo nurodytu elektroniniu pašto adresu, ar šis asmuo atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialius reikalavimus.
 2. Apie atrankos datą, laiką ir vietą pretendentams pranešama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos pradžios.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS VYKDYMAS

 

 1. Atranką vykdo Valdybos viršininkas arba jo paskirtas už atranką atsakingas asmuo (toliau – už atranką atsakingas asmuo) arba pretendentų į pareigas atrankos komisija (toliau – komisija).
 2. Jeigu Valdybos viršininko įsakymu sudaroma komisija, ji sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių (Valdybos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). Komisijos sudėtyje turi būti būsimo darbuotojo tiesioginis vadovas arba jį pavaduojantis asmuo ir personalo funkcijas atliekantis darbuotojas. Įsakyme nurodomi komisijos pirmininkas, atrankos komisijos narys, kuriam pavedama atlikti komisijos pirmininko funkcijas, atrankos komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti atrankos komisijos darbe, komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris gali būti komisijos narys.
 3. Valdybos viršininko sprendimu komisijos posėdyje patariamojo balso teise gali dalyvauti ekspertas (-ai) arba eksperto funkcijos pavedamos komisijos nariui.

Ekspertas turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį arba ne žemesnį kaip magistro mokslo laipsnį srityje, kurios žinios tikrinamos per pretendentų atranką.

 1. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Jeigu komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.
 2. Atranka turi įvykti ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo atrankos paskelbimo Valdybos interneto svetainėje.
 3. Pretendentai, atvykę į atranką, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir apie tai pažymima protokole.
 4. Pareigoms reikalingos užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki atrankos pradžios. Pretendentų žinias prieš atranką įvertina Valdybos specialistas, turintis aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities tos užsienio kalbos, kurios reikalaujama, filologijos krypties išsilavinimą, arba užsienio kalbą mokantis asmuo, kurio kalbos žinios yra aukštesnio lygio nei nustatyta pareigybės, į kurią priimamas asmuo, aprašyme.

Patikrinus žinias, pildoma atrankos individualaus vertinimo lentelė (2 priedas), kuri pridedama prie protokolo.

 1. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu tikrinama, ar pretendentai tinka eiti pareigas (gali būti pateikiama ir praktinė užduotis raštu ir (ar) žodžiu).
 2. Per pokalbį visiems pretendentams pateikiami vienodi klausimai ir (ar) praktinė užduotis. Pretendentams gali būti pateikiami ir jų atsakymus patikslinantys klausimai. Pretendentų gebėjimai atlikti darbuotojo pareigybės, dėl kurios vyksta atranka, aprašyme nustatytas funkcijas tikrinami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant.

Atrankos metu pretendentams pateikiami klausimai ir atsakymai į juos neviešinami.

 1. Atrankos metu surašomas Atrankos į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas protokolas (1 priedas), kurį pasirašo Valdybos viršininkas arba viršininko paskirtas už atranką atsakingas asmuo, o jeigu sudaroma komisija, – visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai.
 2. Pretendentų tinkamumas eiti pareigas individualiai vertinamas nuo 1 iki 10 balų. Jeigu sudaroma komisija, įvertinus kiekvieno pretendento tinkamumą atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, pildoma Atrankos į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas individualaus vertinimo lentelė (2 priedas).
 3. Jeigu sudaroma komisija, kiekvienam pretendentui skirti balai sumuojami, dalijami iš komisijos narių skaičiaus ir gaunamas balų vidurkis. Gautas balų vidurkis įrašomas protokolo atrankos vertinimo lentelėje.
 4. Atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surinko keli pretendentai, konkurso laimėtoją pasirenka būsimo darbuotojo tiesioginis vadovas.
 5. Atranka laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko Aprašo 25 punkte nustatytą balų skaičių.
 6. Atrankos eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Visi atrankoje dalyvavę pretendentai esant poreikiui po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su atrankos protokolu ir savosios dalies pokalbio skaitmeniniu garso įrašu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Duomenys apie pretendentus viešai neskelbiami.
 2. Jeigu atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į pareigas priėmimo dienos atsisako eiti šias pareigas, gali būti siūloma eiti pareigas antrajam pagal atrankos rezultatus pretendentui, kuris surinko ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 25 punkte, o jam atsisakius – atitinkamai kitam pretendentui iš eilės.
 3. Jeigu darbuotojo pareigybės aprašyme yra nustatytas specialus reikalavimas atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo atrankos pabaigos pradedama teisės aktuose nustatyta atranką laimėjusio pretendento tikrinimo procedūra, būtina išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir kreipiamasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl išvados, ar atranką laimėjusiam pretendentui gali būti išduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 4. Aprašo 30 punkte nurodytu atveju gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad atranką laimėjusiam pretendentui negali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, į pareigas gali būti priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus, bet ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 25 punkte, surinkęs pretendentas. Antrojo ar kito iš eilės pretendento tikrinimo procedūra pradedama, jeigu šis pretendentas sutinka eiti pareigas, į kurias buvo organizuota atranka.
 5. Atranką laimėjęs asmuo priimamas į pareigas ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų ir ne vėliau kaip po 14 darbo dienų po atrankos pabaigos, išskyrus Aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytus atvejus. Atranką laimėjusio asmens ir Valdybos viršininko susitarimu šis terminas gali būti sutrumpintas arba pratęstas.
 6. Atrankoje dalyvavę pretendentai gali apskųsti atrankos rezultatus ir (ar) Valdybos viršininko arba jo paskirto už atranką atsakingo asmens ar komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Jeigu Aprašo nuostatos netaikomos prieš priimant (perkeliant) į pareigas Aprašo 2.1–2.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, organizuojamas pretendento pokalbis su tiesioginiu vadovu, už atranką atsakingu asmeniu ar Valdybos Administracinio skyriaus vedėju.