Prenumeruoti


Naujienų archyvas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities priešgaisrinės

gelbėjimo valdybos viršininko

2016 m. birželio   21   d.

įsakymu  Nr. V- 128

 

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Valdyba) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Valdybos darbo organizavimo tvarką vykdant valdybai pavestus uždavinius ir funkcijas.
 2. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Vidaus reikalų ministro įsakymais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) nuostatais, Departamento direktoriaus įsakymais, Valdybos nuostatais, Valdybos viršininko įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.
 3. Valdyba savo veiklą grindžia teisėtumo, įstatymo viršenybės, teisingumo, objektyvumo, veiklos viešumo ir konfidencialumo derinimo, pagarbos žmogaus teisėms, visuomenės moralės, humanizmo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.
 4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Departamente, kitose valstybės institucijose ir įstaigose Valdybai atstovauja Valdybos viršininkas, viršininko pavaduotojas arba kiti viršininko įgalioti Valdybos valstybės tarnautojai.
 5. Reglamento nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

 

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI VALDYBOS STRUKTŪROS, ADMINISTRACIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMO KLAUSIMAI

 

 1. Valdybos administraciją sudaro Valdybos vadovybė, Valdybos struktūriniai padaliniai – skyriai, poskyriai kuriems vadovauja skyrių (poskyrių) viršininkai (vedėjai). Valdyba turi pavaldžių teritorinių (išdėstytų Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių centruose ar kituose miestuose) padalinių  – priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, komandų,  kurių viršininkai, jų pavaduotojai, priešgaisrinės priežiūros poskyrių pareigūnai bei vyriausieji specialistai sudaro šių padalinių administraciją. Valdybos ir pavaldžių padalinių struktūrą bei etatus nustato Departamentas, tvirtindamas Valdybos nuostatus, struktūrą ir pareigybių sąrašą.
 2. Struktūrinių padalinių vadovai asmeniškai atsako už struktūriniams padaliniams nustatytų funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, taip pat už Valdybos viršininko, viršininko pavaduotojo pavedimų vykdymą, išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), pavedimai Valdybos vadovybės ar iš Departamento duodami tiesiogiai. Jei tokie nurodymai gaunami – pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą žodžiu, o jei tiesioginis vadovas pareikalauja – raštu arba supažindindamas su įsakymo, nurodymo turiniu.
 3. Valdybos administracija darbą organizuoja vadovaudamasi Valdybos nuostatais, patvirtintais Departamento direktoriaus, o Valdybos komandos, skyriai ir kiti pavaldūs padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi Valdybos viršininko patvirtintais jų nuostatais, skyrių, poskyrių viršininkai (vedėjai), tarnybų ir komandų viršininkai ar juos pavaduojantys asmenys ir kiti pareigūnai, valstybės tarnautojai bei darbuotojai – patvirtintais pareigybių aprašymais.
 4. Valdybai vadovauja viršininkas, kuris organizuoja Valdybos veiklą ir atsako už jos rezultatus, priima sprendimus visais jos veiklos klausimais, o jei jo nėra – Valdybos viršininko pavaduotojas.
 5. Valdybos viršininkas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
 6. Valdybos viršininkas leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus kitus teisės aktus. Prireikus Valdybos viršininkas gali priimti bendrus įsakymus su kitų apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų viršininkais, ir kitų valstybės bei savivaldybių institucijų vadovais. Tokie įsakymai rašomi ne ant valdybos ar kurios nors įsakymą pasirašiusios kitos įstaigos blanko.
 7. Valdybos viršininko įsakymai, įsakymais tvirtinami kiti teisės aktai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, kitų teisės aktų, taip pat Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nuostatas.
 8. Valdybos viršininkas priima ir pasirašo įsakymus dėl:

13.1. Valdybos struktūrinių padalinių dalyvavimo planuojant įstaigos veiklos strategiją;

13.2. metų veiklos plano tvirtinimo, ataskaitų teikimo;

13.3. pagal kompetenciją finansinių klausimų sprendimo – dalyvavimo iš Europos sąjungos (toliau – ES) ir valstybės Biudžeto finansuojamose  programose, projektuose, darbo laiko apskaitos, premijavimo tvarkos, kompensacijų mokėjimo, pašalpų skyrimo tvarkos nustatymo, materialinių vertybių eksploatacijos, apskaitos, nurašymo, įsigijimo (viešųjų pirkimų), perdavimo, pardavimo, aukcionų organizavimo, likvidavimo, utilizavimo;

13.4. parengties organizavimo – ekstremalių situacijų planų sudarymo, koregavimo ir tvirtinimo, operacijų teritorijų nustatymo, operacinio vadovavimo lygmenų ir tvarkos nustatymo, incidentų likvidavimo planų rengimo, tvirtinimo, parengties, veiklos kontrolės vykdymo;

13.5 valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo, gaisrų tyrimo, statybų priežiūros ir dalyvavimo komisijose priimant statinius eksploatacijon, statistinių duomenų rinkimo ir apibendrinimo, informacijos teikimo, pavojingų objektų avarijų planų derinimo;

13.6. pagal kompetenciją personalo valdymo – Valdybos pareigybių sąrašo, darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, vidaus tarnybos laipsnių, kvalifikacinių klasių suteikimo, atostogų suteikimo (nutraukimo, perkėlimo, pratęsimo ir kt.), darbuotojų apdovanojimo ir skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, komandiravimo;

13.7. Valdybos struktūrinių ir pavaldžių teritorinių padalinių nuostatų patvirtinimo;

13.8. Valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų  metinių ir/ar pusmetinių kvalifikacijos tobulinimo planų tvirtinimo;

13.9. komisijų (darbo grupių) sudarymo;

13.10. darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo;

13.11. kitų įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais pavestų funkcijų atlikimo.

 1. Valdybos viršininko priimami įsakymai registruojami šio Reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Valdybos viršininko įsakymai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenurodyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.
 3. Valdybos viršininko įsakymai pripažįstami netekusiais galios, keičiami ir papildomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Valdybos viršininko įsakymų ir įsakymais patvirtintų kitų teisės aktų nuorašai, jeigu reikia, perduodami užduočių vykdytojams, siunčiami pavaldžioms įstaigoms.
 5. Teisės aktų numatytais atvejais Valdybos viršininko įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai turi būti skelbiami Valdybos interneto tinklalapyje.
 6. Teisės aktų nustatytais atvejais, kai reikia ir kitais atvejais, su Valdybos viršininko įsakymais pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
 7. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarantys dokumentai rengiami, įforminami, registruojami, siunčiami, gabenami, gaunami, naudojami, dauginami, saugomi, traukiami į apyskaitą ir naikinami laikantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir apsaugą, reikalavimų. Su tokiais dokumentais supažindinami tik tie pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie turi atitinkamą leidimą šiais dokumentais disponuoti.
 8. Su Valdybos viršininko įsakymais, reglamentuojančiais Valdybos veiklą ir funkcijų vykdymą, Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas supažindina struktūrinių padalinių vadovus per Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), struktūrinių padalinių vadovai atitinkamai supažindina įsakymuose nurodytus darbuotojus per DVS arba pasirašytinai.
 9. Valdybos viršininkas turi pavaduotoją, kuris pagal savo kompetenciją, padeda viršininkui formuoti įstaigos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, organizuoti ir užtikrinti nacionalinių ir kitų programų vykdymą, valdybos struktūrinių padalinių valdymą, tarptautinį bendradarbiavimą, valdybos vidaus administravimą.
 10. Laikinai nesant Valdybos viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ar pan.), jo pareigas eina pavaduotojas. Jei jo nėra – kitas Departamento direktoriaus paskirtas Valdybos pareigūnas.
 11. Valdybos viršininko pavaduotojas:

24.1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už Valdybos kuruojamų struktūrinių padalinių veiklos administravimą, bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis bei visuomene ir jos organizacijomis, šių padalinių strateginį veiklos planavimą, parengties užtikrinimą  ir materialinį-techninį aprūpinimą;

24.2. organizuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų vykdymą, atitinkantį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių viešuosius pirkimus, reikalavimus Valdyboje;

24.3. padeda Valdybos viršininkui užtikrinti Valdybai iškeltų uždavinių  įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti ir vykdyti Valdybos struktūrinių ir pavaldžių padalinių valdymą;

24.4. analizuoja teisės aktų taikymą Valdybos veikloje ir teikia siūlymus Valdybos viršininkui, viršininko pavedimu rengia reikalingus vidaus teisės aktų projektus arba vadovauja darbo grupėms reikalingų teisės aktų parengimui.

24.5 koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą Šiaulių apskrities savivaldybėse, teikia praktinę pagalbą ją organizuojant.

 1. Valdybos viršininko pavaduotojo kuruojami ir jam tiesiogiai atskaitingi yra Valdybos Civilinės saugos skyrius, Operacinio vadovavimo skyrius ir Šiaulių mieste bei Šiaulių rajone dislokuotos Valdybai pavaldžios komandos. Kitų Valdybos struktūrinių ir pavaldžių padalinių veiklą organizuoja ir kontroliuoja tiek kiek tai yra pavesta Valdybos viršininko atskirais įsakymais ir nurodymais.
 2. Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų viršininkai organizuoja ir asmeniškai atsako už Valdybos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir nuolat kontroliuoja pavaldiems pareigūnams pavestų funkcijų vykdymą, vykdo funkcijas, kurios yra numatytos Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų nuostatuose ir pareigybės aprašymuose.
 3. Valdybos struktūrinių ir pavaldžių padalinių vadovai asmeniškai atsako už padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, pavaldžių darbuotojų teisės pažeidimų prevenciją, taip pat už Valdybos viršininko ir jo pavaduotojo rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą. Jie yra tiesiogiai atsakingi ir atsiskaito Valdybos viršininkui, o tam tikrais klausimais ir jo pavaduotojui, atsakingam už kuruojamų struktūrinių padalinių veiklą ir koordinuojančiam ją.
 4. Valdybos struktūrinių ir pavaldžių padalinių vadovai turi užtikrinti, kad priimti nauji darbuotojai būtų pasirašytinai supažindinti su pareigybių aprašymais, Valdybos nuostatais, padalinio nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais, kuriais privalo vadovautis, atlikdami pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

DARBO LAIKAS

 

 1. Valdyboje pirmadienį-ketvirtadienį dirbama nuo 7 valandos 30 minučių iki 16 valandos 30 minučių, o penktadienį – nuo 7 valandos 30 minučių iki 15 valandos 15 minučių. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 11 valandos 30 minučių iki 12 valandos 15 minučių, (išskyrus pamainomis dirbančius padalinius). Šeštadienis ir sekmadienis poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.
 2. Esant tarnybiniam būtinumui, Departamento direktorius ar jo įgaliotas Valdybos viršininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką.
 3. Dirbantiems pamainomis, pagal iš anksto patvirtintus darbo ir poilsio grafikus, valstybės tarnautojams/darbuotojams nustatoma ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko norma, bet ne ilgesnė kaip 48 valandų kartu su viršvalandžiais per savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko norma.
 4. Valdybos valstybės tarnautojų/darbuotojų, dalyvaujančių likviduojant incidentus, ekstremalius įvykius ar situacijas, darbo laikas ne nustatytu Valdybos darbo laiku, poilsio ir švenčių dienomis reglamentuojamas Valdybos darbo laiko apskaitos tvarkos aprašu, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Valdybos struktūrinių padalinių vadovai ir asmenys, kurių pareigybės aprašymuose yra įrašyta funkcija pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, yra atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą struktūriniuose padaliniuose. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, pasirašytas jį rengusio atitinkamo Valdybos struktūrinio padalinio valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir to Valdybos padalinio vadovo, Valdybos Administracinio skyriaus darbuotojo, kuriam pavesta darbo laiko apskaitos kontrolė, ir patvirtintas Valdybos viršininko – pateikiamas Valdybos Finansų ir planavimo skyriui.
 6. Valdyboje darbo laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo laiko apskaitą.
 7. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas negalintis atvykti į darbą nustatytu laiku, privalo nedelsdamas informuoti Valdybos struktūrinio padalinio, kuriame jis dirba, vadovą bei asmenį, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, apie neatvykimą į darbą ir šio neatvykimo priežastį.
 8. Susirgęs (taip pat ir atostogų metu) ir iš gydymo įstaigos gavęs nedarbingumo pažymėjimą valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti (atvykti asmeniškai arba pranešti telefonu) Valdybos struktūrinio padalinio, kuriame jis dirba, vadovą bei asmenį, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, apie nedarbingumo pažymėjime nurodytos ligos pradžią, o pasveikęs – apie nedarbingumo pažymėjime nurodytos ligos pabaigą. Struktūrinio padalinio vadovas apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo nedarbingumo pradžią privalo informuoti Valdybos Administracinį skyrių.
 9. Valdybos struktūrinių padalinių pareigūnams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už budėjimo laiką (budint namuose), už viršvalandinį darbą, kai viršijama darbo laiko trukmė, pareigūnų rašytiniu pageidavimu, kompensuojama suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną (laiką) arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Kiekvieno pareigūno pageidavimas dėl kompensavimo formos ir datos išreiškiamas prašyme, kurį vizuoja padalinio (tarnybos, komandos, skyriaus), kuriame dirba pareigūnas, vadovas. Struktūrinių padalinių vadovų prašymus vizuoja Valdybos viršininko pavaduotojas. Esant pareigūnų pageidavimui kompensuoti budėjimo laiką suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną (laiką), padalinio vadovas, parengia įsakymo projektą dėl darbo laiko kompensavimo, teikia jį pasirašyti Valdybos viršininkui bei kontroliuoja suteiktos poilsio dienos (laiko) įrašymą į darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Pasirašyto prašymo kopiją kartu su darbo laiko apskaitos žiniaraščiu priduoda Valdybos Finansų ir planavimo skyriui. Esant pareigūnų pageidavimams kompensuoti budėjimo laiką, pridedant poilsio dieną prie kasmetinių atostogų, Valdybos viršininko rezoliucija tvirtinti prašymai, pateikiami Valdybos Administraciniam skyriui. Negavus prašymo dėl perdirbto darbo laiko kompensavimo, šis laikas yra apmokamas kaip viršvalandinis darbas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

 

VALDYBOS VEIKLOS PLANAVIMAS

 

 1. Valdybos veikla organizuojama vadovaujantis viešai paskelbtais veiklos planais, kuriuose apibūdinami pagrindiniai valdybos tikslai ir uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai.
 2. Valdybos planai rengiami atsižvelgiant į Departamento ilgalaikius strateginius veiklos planus ir Valdybos struktūrinių padalinių veiklos analizę.
 3. Valdyboje sudaromi šie planai:

40.1. Metinis veiklos planas;

40.2. Metinis išlaidų planas;

40.3. Viešųjų pirkimų planas.

 1. Metinį veiklos planą rengia Valdybos viršininko pavaduotojas (suderina tarp vidinių Valdybos padalinių) ir suderinęs su Valdybos viršininku iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos teikia tvirtinimui Departamento direktoriui. Valdybos metiniame veiklos plane numatytų priemonių vykdymo kontrolę atlieka Valdybos viršininko pavaduotojas. Jeigu įvykdyti priemonių per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, apie tai turi būti pranešta Valdybos viršininkui. Gavus leidimą pratęsti įvykdymo terminą, būtina apie tai pranešti Valdybos struktūrinių ir pavaldžių padalinių vadovams, kurių priemonių įgyvendinimo laikas pratęstas.
 2. Metinį išlaidų planą parengia Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėja ir per 10 dienų po sąmatų patvirtinimo pateikia Departamento Administracinės valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui.
 3. Viešųjų pirkimų planą rengia Valdybos Administracinis skyrius ir, suderinęs jį su Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėja, teikia tvirtinimui Valdybos viršininkui ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 10 dienos. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 dienos Valdybos Viešujų pirkimų planą skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Valdybos interneto tinklalapyje. Taipogi Valdybos interneto tinklalapyje skelbia einamais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodo  pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.
 4. Valdybos struktūriniai padaliniai gali rengti savo detalesnius veiklos planus, už kurių rengimą ir vykdymą atsakingi šių padalinių vadovai.

 

PASITARIMAI VALDYBOJE

 

 1. Einamieji valdybos darbo organizavimo klausimai aptariami Valdybos viršininko, komandų, skyrių viršininkų (vedėjų), pavaldžių padalinių viršininkų pasitarimuose. Šiuose pasitarimuose gali būti kviečiami dalyvauti ir kiti Valdybos pareigūnai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai.
 2. Pasitarimai pas Valdybos viršininką rengiami Valdybos viršininko iniciatyva, jo nurodytu laiku. Medžiagą pasitarimams pas Valdybos viršininką teikia bei Valdybos viršininko priimtų sprendimų įgyvendinimą organizuoja Valdybos Administracinio skyriaus vedėjas arba Valdybos viršininko pavedimu – Valdybos viršininko pavaduotojas ar struktūrinių padalinių vadovai.
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka Valdyboje organizuojami operatyviniai pasitarimai, kuriuose dalyvauja Valdybos viršininko pavaduotojas, skyrių ir valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bei komandų vadovai, kiti Valdybos viršininko pakviesti asmenys.
 4. Valdybos viršininko pavaduotojas ar struktūrinių padalinių vadovai gali organizuoti Valdybos struktūrinių padalinių vadovų, kitų valstybės tarnautojų ar darbuotojų pasitarimus jiems pavestų uždavinių vykdymo klausimais.
 5. Prireikus Valdybos struktūrinių padalinių vadovai apie jų vadovaujamų padalinių nuostatuose įvardytų uždavinių ir funkcijų, kitų pavedimų vykdymą turi informuoti Valdybos viršininką arba jo pavaduotoją – pagal veiklos kuravimo sritis.
 6. Valdybos viršininko nustatytu laiku pirmąjį metų ketvirtį organizuojamas Valdybos viduriniosios ir aukštesniosios grandies pareigūnų pasitarimas, praeitų metų darbo rezultatams apsvarstyti ir darbo planams ateinantiems metams aptarti. Pasitarime gali dalyvauti Departamento atstovai, kiti Valdybos viršininko pakviesti asmenys.

 

III SKYRIUS

 TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, PASIRAŠYMAS IR TVIRTINIMAS

 1. Valdybos padaliniuose rengiami teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, šio Reglamento ir kitų teisės aktų, taip pat Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nuostatas.
 2. Valdybos viršininko įsakymas yra individualus ir bendrasis teisės aktas, kuriame Valdybos viršininkas pagal savo kompetenciją nustato, pakeičia ar panaikina teises ir pareigas, įgyvendindamas tiesiogiai ir netiesiogiai Valdybai keliamų uždavinių vykdymą.
 3. Valdybos viršininkas įsakymais tvirtina tuos teisės aktų projektus, kuriuose nustatomos individualios arba bendrosios elgesio taisyklės ir pareigos jam pavaldiems asmenims. Įsakymais tvirtinami teisės aktai yra instrukcijos, tvarkos, reglamentai ar aprašai, nuostatai, veiklos koncepcijos, taisyklės, pareigybių aprašymai, pagrindinių priemonių, metiniai veiklos, viešųjų pirkimų bei kiti planai.
 4. Pasiūlymus dėl naujų teisės aktų projektų rengimo bei galiojančių teisės aktų tobulinimo Valdybos viršininkui teikia jo pavaduotojas, Administracinio skyriaus vedėjas, o atskirais atvejais – kitų Valdybos struktūrinių ir pavaldžių padalinių vadovai.
 5. Jeigu teikiamo projekto įgyvendinimas susijęs su atitinkamomis lėšomis, iniciatorius pateikia reikiamus skaičiavimus (kiek lėšų reikia projektui įgyvendinti arba kiek lėšų jis leis sutaupyti).
 6. Rengiant norminių aktų projektus būtina nustatyti ar reikės dėl to keisti kitus vidinius norminius dokumentus, įvardijama kokius straipsnius ar punktus arba paskelbti netekusiais galios (pridedami tų teisės aktų pakeitimo bei papildymo projektai). Prie projekto gali būti pridedami kiti paaiškinimai, kurie, projektą teikiančio padalinio nuomone, yra būtini.
 7. Teisės aktų projektus rengia Valdybos struktūriniai padaliniai arba Valdybos viršininko įsakymu sudarytos darbo grupės.
 8. Valdybos viršininkui iš esmės pritarus siūlymui ar parengtam teisės akto projektui, parengtas teisės akto projektas yra pateikiamas vizuoti.
 9. Įsakymo veiklos klausimais projektą vizuoja:

59.1. projektą rengęs pareigūnas, valstybės tarnautojas arba darbuotojas;

59.2. projektą  rengusios darbo grupės vadovas (jei sudaroma darbo grupė);

59.3. projektą rengusio padalinio vadovas, kai jo nėra –  jo pavaduotojas;

59.4. kiti Valdybos struktūrinių padalinių vadovai ar valstybės tarnautojai pagal kompetenciją;

59.5. pareigūnas, valstybės tarnautojas, kuriam pavedama veiklos kontrolė;

59.6. Valdybos viršininko pavaduotojas.

 1. Įsakymo personalo klausimais projektą vizuoja:

60.1.  projektą rengęs pareigūnas, valstybės tarnautojas arba darbuotojas;

60.2. Valdybos Administracinio skyriaus vedėjas;

60.3. Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas (pagal kompetenciją).

 1. Įsakymo komandiruočių ir atostogų klausimais projektą vizuoja:

61.1. projektą rengęs pareigūnas, valstybės tarnautojas arba darbuotojas;

61.2. Valdybos Administracinio skyriaus vedėjas;

61.3. Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas.

 1. Tais atvejais, kai projektą vizuojantis darbuotojas dėl rengiamo dokumento turi atskirą nuomonę ar kitų pastabų, jas išreiškia ant atskiro lapo ir virš vizos pažymi nuorodą apie pridedamas pastabas.
 2. Esant derinimo vizoms teisės akto projektą rengęs pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pateikia pasirašyti Valdybos viršininkui. Skiriantis teisės akto projektą vizuojančių darbuotojų nuomonėms – galutinį sprendimą priima Valdybos viršininkas.
 3. Vidaus tvarką reglamentuojantys teisės aktai Valdybos viršininko sprendimu skelbiami Valdybos interneto tinklalapyje.
 4. Valdybos viršininko pavaduotojas pasirašo teisės aktų jam pasirašyti priskirtus dokumentus ir Valdybos viršininkui pavedus kitus dokumentus.
 5. Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas, jo nesant (komandiruotė, liga, nedarbingumas ir kt.) Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, antro parašo teise pasirašo banko ir kasos dokumentus, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus, valdybos programų sąmatas, Valdybos viršininkui pavedus kitus finansinio ir ūkinio pobūdžio dokumentus.

 

IV SKYRIUS

 VALDYBOS DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Valdyboje dokumentų valdymą organizuoja Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas, Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vyriausieji specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro, vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus, valdybos viršininko priimtais teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą bei archyvų darbą ir Valdybos struktūrinio padalinio nuostatais. Elektroniniai dokumentai valdomi vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 ,,Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.
 2. Už dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, užduočių paskirstymą bei vykdymo kontrolę Valdybos struktūriniuose padaliniuose atsakingi jų vadovai bei paskirti atsakingi už dokumentų tvarkymą valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Valdybos struktūriniai padaliniai rengia, tvarko dokumentus, sudaro ir saugo bylas iki atidavimo archyviniam saugojimui.
 3. Dokumentus, gautus iš valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų, užsienio šalių, Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas (nuskenavęs ir užregistravęs dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) pateikia Valdybos viršininkui. Atitinkamai gautus dokumentus Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vyriausieji specialistai pateikia šių tarnybų viršininkams.
 4. Valdybos viršininkui ar Valdybos struktūrinių padalinių viršininkams (vedėjams) adresuoti dokumentai susipažinti perduodami tik tada, kai ant jų uždedamas registracijos spaudas DVS registracijos kortelėje, užrašoma gavimo data ir registracijos numeris, dokumento pavadinimas. Susipažinę su dokumentais, Valdybos viršininkas ar Valdybos struktūrinių padalinių viršininkai (vedėjai), skirdami dokumento užduoties vykdytoją, rašo rezoliuciją DVS. Rezoliucijoje rašoma su dokumentu susijusio pavedimo vykdytojo arba kelių vykdytojų vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pavedimo turinys, jeigu reikia, įvykdymo terminas.
 5. Tvarkomieji, organizaciniai ir informaciniai dokumentai su rezoliucijomis, paskirtomis per DVS, perduodami užduočių vykdytojams. Jei yra paskirti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui (kuris DVS rezoliucijoje įrašomas pirmasis) atiduodamas dokumento originalas, kiti vykdytojai dokumento skaitmeninę kopiją gauna per DVS.
 6. Ne pirmieji vykdytojai privalo, nelaukdami pirmojo vykdytojo priminimų, pagal savo kompetenciją teikti reikiamą informaciją pirmajam vykdytojui. Už dokumento parengimą laiku atsako pirmasis vykdytojas.
 7. Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas ir Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vyriausieji specialistai kontroliuoja, kaip Valdyboje ir atitinkamai Valdybos priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose užduočių vykdytojai laikosi nustatytų pavedimų vykdymo terminų per DVS.

Vykdytojas darbui paimtus dokumentus darbo dienos pabaigoje privalo grąžinti į DVS.

 1. Dokumentų užduočių įvykdymo terminas gali būti tipinis arba individualus.
 2. Atskirų dokumentų kategorijų tipiniai dokumentų užduočių įvykdymo terminai nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka. Individualus dokumentų užduočių įvykdymo terminas nurodomas dokumento tekste, rezoliucijoje arba priemonių planuose.
 3. Gauto dokumento užduoties įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo dokumento valdyboje ar jos struktūriniame padalinyje užregistravimo datos, vidaus dokumentų – nuo jų pasirašymo ar patvirtinimo datos.
 4. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, (išėjęs atostogų, išvykęs į komandiruotę, ir kitais atvejais) privalo pažymėti DVS laikiną nebuvimą įstaigoje ir nurodyti pavaduojantį asmenį.
 5. Pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu išspręsti visi jame keliami klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. Jei pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga nustatyta tvarka grąžinama rengėjams.
 6. Siunčiamuosiuose dokumentuose turi būti nurodoma rengėjo nuoroda (dokumentą parengusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, kontaktinė informacija (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas). Siunčiamame atsakyme į gautą dokumentą turi būti dokumento, į kurį atsakoma, nuoroda (dokumento data ir numeris).
 7. Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas ir Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vyriausieji specialistai tikrina, ar siunčiamieji dokumentai yra tinkamai įforminti (užregistruoti DVS). Parengti dokumentai, neatitinkantys Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatų, grąžinami rengėjams.
 8. Valdybos viršininkui, struktūrinių padalinių viršininkams (vedėjams) popieriniai dokumentai pasirašymui turi būti pateikiami kartu su parengtų dokumentų antraisiais egzemplioriais, su rengusio darbuotojo viza ir, esant reikalui, atsižvelgiant į dokumento svarbą – jo tiesioginio vadovo, suinteresuotų padalinių vadovų, viršininko pavaduotojo, vizomis.
 9. Dokumento originalas ar originalai (atsižvelgiant į tai, kiek adresatų yra išvardijama rašte) yra išsiunčiami adresatams, o antrasis egzempliorius su vizomis kartu su dokumento, į kurį atsakoma, originalu, paliekamas valdybos ar jos struktūrinio padalinio, rengusio dokumentą, Valdybos Administracinio skyriaus sudarytoje byloje.
 10. Valdybos darbuotojai, iš kitų institucijų ar žinybų el. paštu ar tiesiogiai gavę dokumentus, adresuotus Valdybai, jos struktūriniams padaliniams ar jų vadovams, privalo juos nedelsiant perduoti Valdybos Administracinio skyriaus specialistui ar Valdybos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vyriausiesiems specialistams nuskenuoti, patalpinti DVS, supildyti visus DVS gauto dokumento kortelėje reikalingus laukus, užregistruoti ir nukreipti Valdybos viršininkui rezoliucijai.
 11. Struktūrinių padalinių viršininkai (vedėjai) parengtus įsakymų projektus, siunčia per DVS Valdybos Administracinio skyriaus darbuotojui, jis siunčia Valdybos viršininkui pasirašymui.
 12. Valdybos viršininko pasirašyti įsakymai registruojami DVS jų pasirašymo dienos data.
 13. Valdyboje, jos struktūriniuose ar pavaldžiuose teritoriniuose padaliniuose gauti popieriniai dokumentai skenuojami ir registruojami DVS jų gavimo dieną. Neregistruojami gauti informaciniai pranešimai apie posėdžius ir pasitarimus, reklaminiai lankstinukai, konferencijų programos, periodiniai leidiniai, sveikinimo laiškai, asmeninio pobūdžio laiškai, kvietimai ir kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dokumentų neįtraukimo į DVS.
 14. DVS naudotojai išvykstantys iš įstaigos (išeinantys atostogų, išvykstantys į komandiruotę ir kitais atvejais) privalo pažymėti DVS laikiną nebuvimą ir nurodyti pavaduojantį asmenį.
 15. Visi veiksmai, kuriuos DVS naudotojas atlieka su dokumentais (užduotimis), prilyginamas nekvalifikuotam elektroniniam parašui.
 16. Įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ir „Riboto naudojimo“, administruojami, vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307, ir kitų teisės aktų nuostatomis.
 17. Skubūs dokumentai, adresuoti valstybės institucijoms, gali būti perduodami faksu, elektroniniu paštu, tačiau nustatyta tvarka adresatui būtina išsiųsti ir jo originalą, išskyrus tuos atvejus, kai dokumente (šalia rengėjo vizos) nurodoma, kad originalas nebus siunčiamas.
 18. Siekiant sumažinti dokumentų srautą, rekomenduojama nesusirašinėti su Valdybos struktūriniais padaliniais, ar su Departamentu tais klausimais, kurie gali būti sprendžiami vietoje, telefonu arba faksimiliniu ar elektroniniu paštu.

 

V SKYRIUS

 ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR JŲ APTARNAVIMAS

 1. Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai Valdyboje nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigoje ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir jai pavaldžiose priešgaisrinėse tarnybose tvarkos aprašu, patvirtintu Valdybos viršininko 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-159 ,, Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir jai pavaldžiose priešgaisrinėse tarnybose tvarkos aprašo, patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytą administracinę procedūrą.

Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja kiti įstatymai ir jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

 1. Valdybos struktūrinių padalinių darbuotojai, nagrinėdami asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo ir „vieno langelio“ principais.
 2. Įgyvendinant „vieno langelio“ principą, asmenų prašymai, skundai ir pranešimai priimami, nagrinėjami, organizuojamas jų persiuntimas bei atsakymų pateikimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, taikant „vieno langelio“ principą“ ir Valdybos viršininko 2009 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-206 „Dėl asmenų aptarnavimo Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir valdybai pavaldžiose priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose taikant „vieno langelio“ principą“.
 3. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, Valdybos viršininko arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.
 4. Pareiškėjui turi būti atsakyta į visus jo iškeltus klausimus.
 5. Asmenų pasiūlymai, prašymai ir skundai, kurių sprendimas nėra Valdybos kompetencija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu kitaip nenustatyta kituose teisės aktuose, persiunčiami kompetentingai institucijai ir raštu apie tai pranešama asmeniui. Kai prašymą ar skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.
 6. Valdybos viršininkas, Valdybos viršininko pavaduotojas Valdyboje (savo darbo vietoje) darbo dienomis priima interesantus. Valdybos viršininko pavedimu, pagal kompetenciją, gali priimti interesantus ir Valdybos struktūrinių padalinių vadovai.
 7. Valdyboje ir Valdybos struktūriniuose padaliniuose už asmenų aptarnavimą darbo dienomis ir darbo valandomis atsakingi: Valdybos administraciniame pastate – Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas, Valdybos tarnybose – vyriausieji specialistai, komandose – postininkai, ne darbo laiku ir poilsio dienomis – Valdybos 1-osios komandos postininkas, kuris reikalui esant, praneša aukštesniam vadovui apie interesantą arba palydi pas pamainos vadą.
 8. Valdyboje ir jos struktūriniuose padaliniuose turi būti paskelbtas asmenų aptarnavimo laikas, vieta, atsakingų už asmenų aptarnavimą darbuotojų kontaktiniai telefonai, kita su asmenų aptarnavimu susijusi reikalinga informacija.

 

    VI SKYRIUS

 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

 1. Visuomenės informavimu apie Valdybos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie tarnybą formavimu rūpinasi Valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius. Išplatinti pranešimai ir kita informacija viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir visuomenei privalo atspindėti oficialią valdybos poziciją.
 2. Su viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais bendrauja, teikia jiems viešąją informaciją Valdybos viršininkas, Valdybos viršininko pavaduotojas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pagal pareigybės aprašymą), ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnysis inspektorius (pagal pareigybės aprašymą). Valdybos viršininkui ar viršininko pavaduotojui pavedus su visuomenės informavimo priemonėmis gali bendrauti kiti Valdybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
 3. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius kartu su kitais Valdybos struktūrinių padalinių vadovais ir valstybės tarnautojais teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms bei visuomenei, komentuodamas su Valdybos kompetencija susijusius klausimus, informuodamas apie Valdybos vadovų arba valstybės tarnautojų susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su tarnybos veikla susijusius klausimus, taip pat rengia pranešimus spaudai aktualiais klausimais. Pranešimus pasirašo Valdybos viršininkas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius taip pat apibendrina su Valdybos veikla susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 4. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius Valdybos viršininko pavedimu operatyviai reaguoja į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias tikrovės neatitinkančias žinias ar neigiamus atsiliepimus ir, suderinęs su Valdybos viršininku ar viršininko pavaduotoju, pateikia visuomenės informavimo priemonėms oficialią valdybos poziciją dėl jų.
 5. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
 6. Informacija žiniasklaidai teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 ,, Dėl informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valdybos viršininko nustatyta tvarka.
 7. Valdyba informaciją telefonu asmenims teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, taikant „vieno langelio“ principą“ nuostatomis, šio Reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Informaciją telefonu asmenims pagal kompetenciją darbo dienomis ir darbo valandomis teikia Valdybos viršininko paskirti Valdybos struktūrinių padalinių darbuotojai. Ne darbo dienomis ir valandomis bei švenčių dienomis informaciją telefonu asmenims, savo kompetencijos ribose, teikia Valdybos Operacinio vadovavimo skyriaus budinčios pamainos vyresnysis specialistas, Valdybos priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose – budinčios pamainos vadas.

 

VII SKYRIUS

 KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ SUDARYMAS IR JŲ VEIKLA

 

 1. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymų nuostatas, Valdybos viršininko įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ar laikinosios komisijos ar darbo grupės.
 2. Ilgalaikei funkcijai Valdybos viršininko įsakymu sudaromos nuolatinės komisijos. Pavestai trumpalaikei funkcijai vykdyti Valdybos viršininko įsakymu sudaromos laikinosios komisijos.
 3. Komisijos sudaromos Valdybos viršininko įsakymu, kuriame nustatomas komisijos sudarymo tikslas, užduotys, jų įvykdymo terminai. Jei reikalinga (kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais yra nustatytos tam tikros procedūros ar tam tikra tvarka arba atliekamas vertinimas – būtina nustatyti vieningus vertinimo kriterijus), prieš tvirtinant komisijos sudėtį ir pavedimus jai – parengiamas darbo reglamentas arba nuostatai.
 4. Nuolatinės ir laikinosios komisijos sudaromos iš komisijos pirmininko, esant būtinumui, jo pavaduotojo, narių ir sekretoriaus.
 5. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas, įgyvendindamas komisijai pavestą užduotį, gali pasitelkti Valdybos struktūrinių padalinių statutinius valstybės tarnautojus, valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, konsultuoti rengiant komisijos išvadas.
 6. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas privalo:

114.1. organizuoti komisijos posėdžių protokolavimą;

114.2. atsiskaityti Valdybos viršininkui už komisijos nuveiktą darbą.

 1. Didelės apimties bei sudėtingesnių teisės aktų projektams ar programoms parengti ir įgyvendinti Valdybos viršininko įsakymu gali būti sudaromos darbo grupės.
 2. Valdybos viršininko įsakymu nustatomas darbo grupės sudarymo tikslas, užduotys ir terminai.
 3. Darbo grupė sudaroma iš darbo grupės vadovo, esant būtinumui, jo pavaduotojo, narių ir sekretoriaus.
 4. Darbo grupių ar komisijų, kurių sudarymo tikslas – darbuotojų darbo, socialinių ir ekonominių teisių ar teisėtų interesų sukūrimas, pakeitimas ar panaikinimas, veikloje teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti narių teisėmis turi būti kviečiami profesinių sąjungų atstovai.
 5. Darbo grupės vadovas, o jo nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestą užduotį, turi šias teises:

119.1. reikalauti, kad darbo grupės nariai laiku ir kokybiškai atliktų pavestas užduotis dėl teisės akto projekto parengimo;

119.2. teisės aktų nustatyta tvarka derinti parengtus teisės aktų projektus su kitomis įstaigomis ir institucijomis.

 1. Darbo grupės nariai asmeniškai atsako už darbo grupės vadovo nurodymų tinkamą vykdymą.
 2. Į komisijų ir darbo grupių posėdžius gali būti kviečiami kiti Valdybos darbuotojai, profsąjungų atstovai ar svečiai.
 3. Valdybos viršininko sudarytų komisijų ir darbo grupių veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, pažymos ir kt.) saugomi ir tvarkomi Valdybos struktūriniame padalinyje, kuriame dirba komisijos sekretorius.

 

VIII SKYRIUS

 TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

 1. 123. Valdybos viršininko, viršininko pavaduotojo, Valdybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išvykimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
 2. Valdybos darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ar užsienyje klausimus sprendžia Valdybos viršininkas, o dėl Valdybos viršininko išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienyje – Departamento direktorius.
 3. Tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas nustatytą laiką Departamento direktoriaus, Valdybos viršininko siuntimu atlikti nurodytomis sąlygomis tarnybinį pavedimą nenuolatinėje darbo vietoje.
 4. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas Valdybos viršininko įsakymu, kuriame nurodomas siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, tarnybinės komandiruotės tikslas, vietovė, trukmė (dienomis), tarnybinės komandiruotės išlaidos, kurias apmokės Valdyba. Jei darbuotojas į tarnybinę komandiruotę vyksta tarnybiniu transportu, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris.
 5. Vykstant į komandiruotę komandiruojamo darbuotojo automobiliu rašomas prašymas, kuriame nurodomas komandiruotės tikslas, trukmė, vietovė, automobilio markė, modelis, degalų rūšis, valstybinis numeris, maršrutas, orientacinis atstumas. Prašymą vizuoja komandiruojamo darbuotojo tiesioginis vadovas, Valdybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas. Vizuotas prašymas pateikiamas Valdybos viršininkui.
 6. Vykti į komandiruotę komandiruojamo darbuotojo automobiliu galima tik Valdybos viršininko leidimu ir jei nėra galimybės pasinaudoti įstaigos transporto priemone, vykstant kitų rūšių transporto priemonėmis nebus galimybės laiku įvykdyti tarnybinio pavedimo ir tai yra naudinga ekonomiškumo atžvilgiu.
 7. Jei į tarnybinę komandiruotę prašoma vykti komandiruojamo darbuotojo automobiliu, prašyme papildomai turi būti nurodytos ir numatytos išlaidos, susijusios su komandiruojamo darbuotojo automobilio naudojimu komandiruotės tikslams (pvz. mokėjimo už kelius, transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo, automobilių saugojimo aikštelių išlaidas it kt.).
 8. Jei siunčiant į komandiruotę išmokamas avansas, turi būti nurodytas jo dydis, neviršijantis numatomų tarnybinės komandiruotės išlaidų. Valdybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas pagal pateiktus dokumentus apskaičiuoja Valdybos Finansų ir planavimo skyrius.
 9. Kelionės į tarnybinę komandiruotę užsienyje bilietų ir kitų reikalingų dokumentų (draudimą, viešbučius, vizas ir pan.) pirkimą organizuoja Valdybos Administracinis skyrius. Komandiruojamas asmuo Valdybos Administraciniam skyriui suteikia visą reikalingą informaciją, susijusią su komandiravimu.
 10. Valdybos darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie pavedimo ar užduoties atlikimą, raštu arba žodžiu informuoja struktūrinio padalinio vadovą, o Valdybos viršininko pavaduotojas ir struktūrinių padalinių vadovai – Valdybos viršininką bei pateikia Finansų ir planavimo skyriui atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu į komandiruotę vyko grupė, apibendrintą ataskaitą valdybos viršininkui teikia grupės vadovas.
 11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai grįžę iš tarnybinių komandiruočių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Valdybos viršininkui pateikia ataskaitas apie pavedimo arba užduoties atlikimą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu į komandiruotę vyko grupė, apibendrintą ataskaitą Valdybos viršininkui teikia grupės vadovas.
 12. Valdybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai į užsienio valstybes komandiruojami oficialių kvietimų, tarptautinių susitarimų, bendradarbiavimo programų ar planų pagrindu.
 13. Jei pagal pateiktus dėl komandiruotės dokumentus (oficialus kvietimas, renginio aprašymas, programa ir t.t.) numatomas darbas poilsio ir švenčių dienomis, komandiruojamas darbuotojas, prieš parengiant įsakymą dėl komandiravimo, teikia Valdybos viršininkui su padalinio vadovu, kuriame dirba darbuotojas, suderintą prašymą dėl apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis arba kitų poilsio dienų suteikimo, nurodant konkrečią datą.

 

IX SKYRIUS

 ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

 1. Kasmetinės, nemokamos, papildomos mokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose bei atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas valstybės tarnautojams suteikiamos Vidaus tarnybos statuto bei Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos valstybės tarnautojams suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.
 2. Kasmetinės ir tikslinės atostogos Valdybos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.
 3. Valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip  keturiolika kalendorinių dienų. Rekomenduojama turimų kasmetinių atostogų dienas dalinti į dvi dalis.
 4. Valdybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai atostogų išleidžiami pagal patvirtintus atostogų grafikus. Struktūrinių padalinių vadovai valstybės tarnautojų ir darbuotojų sekančių metų atostogų grafikus iki einamųjų metų gruodžio 10 d. pateikia Valdybos Administraciniam skyriui. Bendrą Valdybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką sudaro Valdybos Administracinis skyrius ir iki einamųjų metų gruodžio 15 d. jį teikia tvirtinti Valdybos viršininkui. Kasmetinių atostogų grafikai yra tvirtinami Valdybos viršininko įsakymu.
 5. Kasmetinės atostogos suteikiamos Valdybos viršininko įsakymu. Valdybos Administracinis skyrius kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 20 d. parengia įsakymo projektą dėl atostogų suteikimo valstybės tarnautojams ar darbuotojams atostogaujantiems sekantį mėnesį.
 6. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai dėl svarbių priežasčių negalintys kasmetinių atostogų grafike nurodytu laiku išeiti atostogų arba pageidaujantys pasinaudoti dalimi atostogų, iki einamojo mėnesio 15 d. turi pateikti Valdybos viršininkui prašymą, vizuotą struktūrinio padalinio vadovo, dėl atostogų, numatytų kasmetinių atostogų grafike ateinančiam mėnesiui, nukėlimo į vėlesnį laikotarpį.
 7. Kasmetinių atostogų metu, gavus laikinojo nedarbingumo pažymėjimą (dėl ligos, nelaimingo atsitikimo ar slaugos), nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis pratęsiama arba perkeliama į kitą laiką ir suteikiama tais pačiais kalendoriniais (darbo) metais. Ši nepanaudotų atostogų dalis suteikiama pateikus prašymą dėl nepanaudotų kasmetinių atostogų dalies pratęsimo arba perkėlimo, suderinus su struktūrinio padalinio vadovu, ir atsižvelgiant į tarnybos darbo organizavimą. Prašymai dėl kasmetinių atostogų pratęsimo ar perkėlimo turi būti pateikti pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui.
 8. Struktūrinių ar pavaldžių teritorinių padalinių vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių valstybės tarnautojams ar darbuotojams duoti pavedimai šių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

 

X SKYRIUS

  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMAS,

SKATINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS

 

 1. Valdybos valstybės tarnautojai apdovanojami, skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu. Statutiniai valstybės tarnautojai skatinami ir apdovanojami vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu ir kitais teisės aktais.
 2. Valdybos darbuotojai skatinami, gauna priedus, priemokas bei vienkartines pinigines išmokas darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Visiems Valdybos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jo paties ar jo šeimos narių ligos, šeimos narių mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skiriama vienkartinė materialinė pašalpa.

 

XI SKYRIUS

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. Įstatymų nustatytais atvejais Valdybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami tarnybinėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.
 2. Statutiniams valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka.
 3. Karjeros valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS VALDYBOS VADOVAMS BEI KITIEMS VALDYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS AR DARBUOTOJAMS

 1. Keičiantis Valdybos viršininkui, reikalų perdavimas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Keičiantis Valdybos viršininko pavaduotojui, jei nėra paskirto naujo viršininko pavaduotojo, reikalai perduodami Valdybos viršininko įgaliotam valstybės tarnautojui. Keičiantis viršininko pavaduotojui, Valdybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą.
 3. Atleidžiami iš pareigų (darbo) arba perkeliami į kitas pareigas (darbą) visi Valdybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo teisės aktų nustatyta tvarka perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus), taip pat turimus dokumentus ir bylas, informacinę bei norminę medžiagą, knygas, įgytas už valdybos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Valdybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas, Valdybos struktūrinio padalinio vadovui. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus (poskyrio) pareigūnai perduodant reikalus privalo sudaryti objektų bylų sąrašą ir pasirašytinai bylas perduoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko nurodytam pareigūnui.
 4. Atsiskaitymas su Valdyba laikomas baigtu, kai atleidžiamas ar perkeliamas (į kitą VRM padalinį) į kitas pareigas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas iki įsakyme nurodytos atleidimo ar perkėlimo datos Valdybos Administraciniam skyriui pateikia užpildytą atsiskaitymo lapelį (pridedama).
 5. Valdybos struktūrinio ar pavaldaus teritorinio padalinio vadovas paskiria valstybės tarnautoją ar darbuotoją, atsakingu (-us) už perduotų reikalų tvarkymą.

 

XIII SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMO VIDAUS TARNYBOJE YPATUMAI

 

 1. Individualūs tarnybiniai ginčai, išskyrus ginčus dėl pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos, gali būti sprendžiami ne teismo tvarka įstaigoje sudarytoje tarnybinių ginčų komisijoje.
 2. Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras.

 

         XIV SKYRIUS

 ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 1. Valdyba turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, taip pat antspaudus ir spaudus. Antspaudus (be herbo, tik su įstaigos pavadinimu) ir spaudus turi ir Valdybos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (pavaldžios teritorinės įstaigos).
 2. Valdybos antspaudą saugo ir už jų naudojimą atsako Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas. Jam nesant, Valdybos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Valdybos viršininko įgaliotas Valdybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Valdybos viršininkas gali nustatyti kitokią Valdybos antspaudo saugojimo ir naudojimo tvarką.
 3. Valdybos antspaudas su Lietuvos valstybės herbu naudojamas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS

 ARCHYVO TVARKYMAS

 1. Valdyboje archyvą tvarko Valdybos Administracinio skyriaus paskirtas darbuotojas.
 2. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI SKYRIUS

 VALDYBOS ŠTANDARTAS (VĖLIAVA)

 1. Valdybos štandartas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu.
 2. Valdybos štandartas saugomas valdybos viršininko kabinete.

 

_________________________