Prenumeruoti


Naujienų archyvas

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus

2018 m.  balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-147

 

 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

(įstaigos pavadinimas)

2018 -ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

 

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Asigna-vimai

(tūkst. eurų)

01.05 programa  Priešgaisrinė sauga, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai
01-01-02 Vykdyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus bei gaisrų prevencinę veiklą 1. Inicijuoti gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos plėtrą Šiaulių apskrities savivaldybėse Įrengta sirenų (skaičius) – 2

 

Šiaulių apskrities  priešgaisrinės

gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių APGV)

Civilinės saugos skyriaus (toliau –  CSS), vyriausiasis specialistas Alfonsas Račinskas

2018 m.

IV ketvirtis

 
2. Surengti konferenciją apskrities savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams Surengta konferencijų (skaičius) – 1 Šiaulių APGV

CSS vyriausiasis specialistas Alfonsas Račinskas

2018 m. III ketvirtis
3. Atlikti kompleksinius savivaldybių administracijų civilinės saugos (toliau –CS)  būklės patikrinimus Atlikta patikrinimų 2-se savivaldybių administracijose Šiaulių APGV CSS 2018 m. III-IV ketv.
4. Atlikti kompleksinius CS saugos būklės patikrinimus I-os grupės ūkio subjektuose

 

 

Atlikta patikrinimų 3-se ūkio subjektuose Šiaulių APGV CSS 2018 m. III-IV ketv.
5. Organizuoti apskrities gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninius patikrinimus Organizuota 14 patikrinimų Šiaulių APGV CSS 2018 m. I-IV ketv.
6. Kartu su savivaldybių administracijomis organizuoti CS pratybas Organizuotos 2 pratybos Šiaulių APGV CSS ir Operacinio vadovavimo skyrius (toliau – OVS) 2018 m. II-IV ketv.
7. Pravesti mobilizacijos pratybas

 

Pravestos 1-os  stalo pratybos Šiaulių APGV CSS ir OVS 2018 m. III-IV ketv.
8. Vykdyti CS kategorijų klausytojų mokymą pagal įvadines CS programas Pravesti kursai pagal 5 mokymo programas Šiaulių APGV CSS 2018 m. I-II ketv.
9. Vykdyti CS kategorijų klausytojų mokymą pagal tęstines CS programas Pravesti kursai pagal 4 mokymo programas Šiaulių APGV CSS 2018 m. II-III ketv.
10. Vykdyti Šiaulių APGV pareigūnų ir kitų darbuotojų CS mokymą Mokymus išklausė 100% valdybos darbuotojų Šiaulių APGV CSS 2018 m. IV ketv.
11. Vykdyti visuomenės švietimą apie išankstinį pasirengimą nelaimėms renginio ,,Šiaulių dienos 782“ metu Vykdyta priemonė -1 Šiaulių APGV CSS 2018 m. III ketv.
12. Dalyvauti akcijoje ,,Būk saugus, moksleivi“ Aplankyta mokyklų (skaičius) – 50 Šiaulių APGV CSS 2018 m. II-IV ketv.
13. Surengti metodinį pasitarimą (seminarą) su savivaldybių administracijų CS specialistais aktualiems klausimams aptarti Surengtas 1 metodinis seminaras (pasitarimas) Šiaulių APGV CSS 2018 m. II-IV ketv.
14. Organizuoti gamybinę praktiką Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto gaisrinės saugos specialybės studentui

 

Organizuota 1 gamybinė praktika Šiaulių APGV CSS 2018 m. II-III ketv.
15. Teikti metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms planuojant ir įgyvendinant CS priemones Teikta metodinė pagalba 7-ioms savivaldybių administracijoms Šiaulių APGV CSS 2018 m. I-IV ketv.
16. Pagal poreikį teikti medinę pagalbą CS srityje  I-mos rizikingumo grupės ūkio subjektams

 

Teikta prašyta metodinė pagalba – 100% Šiaulių APGV CSS 2018 m. I-IV ketv.
17. Vykdyti poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas Rengti pasiūlymai ir išvados  pateiktai informacijai dėl planuojamos ūkinės veiklos – 100% Šiaulių APGV CSS ir VPPS 2018 m. I-IV ketv.
18. Vykdyti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimą ir techninę priežiūrą

 

Įvykdyta 100 % Šiaulių APGV

3 komandos viršininkas Mečislovas Jurys

2018 m.

I-IV ketvirčiai

19.  Organizuoti ir pravesti akciją „Gyvenkime saugiai“ Šiaulių apskrityje Aplankyta namų (būstų) (skaičius) – 10400 Šiaulių APGV

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus (toliau – VPPS) viršininkas Gražvidas Butkus

2018 m.

vasario–gruodžio mėn.

20. Organizuoti ir pravesti akcijas „Būk saugus, moksleivi“ ir „Būk saugus, būsimas moksleivi“ Šiaulių apskrityje Aplankyta mokyklų (skaičius) – 50; Aplankyta darželių (skaičius) – 20

 

Šiaulių APGV VPPS  viršininkas Gražvidas Butkus 2018 m.

gegužės–lapkričio mėn.

21. Dalyvauti vaikų vasaros stovyklose propaguojant saugų elgesį gamtoje, prie vandens ir vandenyje

 

Dalyvauta vaikų vasaros stovyklose       (skaičius) – 5 Šiaulių APGV VPPS  viršininkas Gražvidas Butkus 2018 m.

II–III ketvirčiai

22. Organizuoti susitikimus su sodininkų bendrijų pirmininkais, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriais, religinių bendruomenių ir valstybinių institucijų atstovais Šiaulių apskrities rajonų savivaldybėse

 

Surengta susitikimų (skaičius) – 12 Šiaulių APGV VPPS  viršininkas Gražvidas Butkus 2018 m.

II–IV ketvirčiai

23. Skatinti gyventojus įsirengti autonominius dūmų detektorius, įsigyti gesintuvus, teikti informaciją apie saugų elgesį buityje ir saugos priemones Parengta TV reportažų (skaičius) – 1;

Parengta pristatymų žiniasklaidai             (skaičius) – 6

Šiaulių APGV VPPS  viršininkas Gražvidas Butkus 2018 m.

I–IV ketvirčiai

24. Šiaulių apskrities, švietimo įstaigose, įkurti Jaunųjų ugniagesių būrelius

 

Įkurta būrelių

(skaičius) – 1

Šiaulių APGV VPPS  viršininkas Gražvidas Butkus 2018 m.

III ketvirtis

25. Vykdyti „Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimas per sieną“ programos įgyvendinimą.

Ekologinių rizikų valdymo išteklių plėtra – LLI-232 DERMR

 

Įvykusių pratybų (skaičius) – 2 Šiaulių APGV viršininko pavaduotojas Nerijus Adomavičius 2018 m.

II-IV ketvirčiai

26. Vykdyti „Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimas per sieną“ programos įgyvendinimą.

Techninės bazės ir fizinio pasirengimo gelbėjimo tarnybų specialistų gerinimas Latvijos ir Lietuvos  pasienio regione – LLI- 372

 

Organizuota vaikams stovyklų (skaičius) – 2

 

 

Šiaulių APGV viršininko pavaduotojas Nerijus Adomavičius 2018 m.

II–IV ketvirčiai

27. Organizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų aktualijų seminarą

 

Surengta renginių (skaičius) – 1 Šiaulių APGV OVS viršininkas Darius Baltrušaitis 2018 m. II ketvirtis
28. Organizuoti Šiaulių APGV Šv. Florijono-ugniagesių globėjo dienos paminėjimą Surengta renginių (skaičius) – 1

 

Šiaulių APGV viršininkas Kęstutis Bautronis 2018 m.

II ketvirtis

29. Dalyvauti kitų tarnybų, organizacijų organizuojamose pratybose

 

Dalyvauta pratybose (skaičius) – 1

Šiaulių APGV OVS viršininkas Darius Baltrušaitis

2018 m.

IIV ketvirčiai

30. Organizuoti pratybas pasitelkiant kitas civilinės saugos pajėgas Organizuota pratybų (skaičius) – 1 Šiaulių APGV OVS viršininkas Darius Baltrušaitis 2018 m.

III ketvirtis

31. Atlikti, I veiklos kontrolės lygmens, kompleksinį patikrinimą Atlikta patikrinimų (skaičius) – 1

Šiaulių APGV OVS viršininkas Darius Baltrušaitis

2018 m.

III ketvirtis

01-01-07 Organizuoti savanorių ugniagesių veiklą propaguojančius renginius ir gaisrų prevencijos akcijas 1. Parengti reikiamą teisinę terpę ugniagesių savanorių veiklai prie Šiaulių APGV struktūrinių padalinių Parengti ugniagesių savanorių veikos dokumentai

Šiaulių APGV OVS vyriausioji specialistė Alina Gintautė

2018 m.

I–IV ketvirčiai

 
2. Organizuoti Šiaulių apskrityje renginį, skatinantį savanoriškąją veiklą Surengta renginių (skaičius) – 1

 

Šiaulių APGV VPPS  viršininkas Gražvidas Butkus 2018 m.

III ketvirtis

 

 

 

Viršininkas

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kęstutis Bautronis