Prenumeruoti


Naujienų archyvas

PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities priešgaisrinės

gelbėjimo valdybos viršininko

2017 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. V-24

 

 

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių apskrities PGV) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių apskrities PGV priklausančių struktūrinių padalinių vidaus tvarką ir yra skirtos Šiaulių apskrities PGV statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai) ir atliekančių vidaus administravimą elgesio normų formavimui ir gerų santykių su visuomene užtikrinimui.
 2. Šios Taisyklės nustato Šiaulių apskrities PGV pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo ir poilsio tvarką, darbo apmokėjimą, vidaus darbo organizavimo tvarką ir kitus vidaus tvarkos ypatumus.
 3. Patenkant į Šiaulių apskrities PGV Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), komandų, padalinių teritorijas ir patalpas ir būnant jose būtina vadovautis Šiaulių apskrities PGV viršininko nustatyta tvarka.
 4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
 5. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Šiaulių apskrities PGV viršininkas.

 

II SKYRIUS

 DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

 1. Darbo ir poilsio laikas Šiaulių apskrities PGV ir jos struktūriniuose padaliniuose organizuojamas vadovaujantis Šiaulių apskrities PGV nuostatais, Šiaulių apskrities PGV struktūrinių padalinių nuostatais, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengties organizavimo nuostatais, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis.
 2. Visi Šiaulių apskrities PGV pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Šiaulių apskrities PGV nustatyto darbo ir poilsio laiko režimo ir dienotvarkės.
 3. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kuriems yra nustatyta 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis, darbo laiko režimas yra:

8.1. pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbo laiko pradžia 7 val. 30 min., darbo laiko pabaiga 16 val. 30 min., o penktadienį darbo laiko pradžia 7 val. 30 min., pabaiga – 15 val. 15 min.  Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda;

8.2. pietų pertraukos trukmė – 45 minutės. Pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu gali palikti tarnybos/darbo vietą ir išeiti iš Šiaulių apskrities PGV struktūrinių padalinių teritorijų, jie pertrauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra;

8.3. esant tarnybiniam būtinumui ar dėl svarbių asmeninių aplinkybių ir padalinio vadovui raštu sutikus, atskiriems pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams Šiaulių apskrities PGV viršininkas gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką;

8.4. Šiaulių apskrities PGV administracijos pareigūnai, kurie pagal pareigines funkcijas savo darbo laiką tvarko visiškai ar iš dalies, taikomas nenormuotos darbo dienos principas (t. y. darbas viršijantis nustatytą darbo trukmę viršvalandiniu darbu nelaikomas). Šiaulių apskrities PGV pareigybių, kurioms  taikomas nenormuotos darbo dienos principas, sąrašas:

– valdybos viršininkas;

– valdybos viršininko pavaduotojas;

8.5. Šiaulių apskrities PGV viršininkas Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnyje numatytais atvejais gali pavesti pareigūnui vykdyti viršvalandinį darbą ar dirbti poilsio ir švenčių dienomis.

 1. Pareigūnams/darbuotojams, kurių darbas organizuotas pamainomis, yra nustatyta 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį) ir 48 valandos per savaitę įskaitant viršvalandžius. Pamainų pareigūnų/darbuotojų darbas organizuojamas pagal iš anksto sudarytus vieno mėnesio ir Šiaulių apskrities PGV viršininko patvirtintus darbo grafikus, kurie ne vėliau kaip prieš savaitę turi būti paskelbti, kad pareigūnai ir darbuotojai susipažintų, žinotų ir planuotų savo darbo ir poilsio laiką.

Grafikai gali būti keičiami esant būtinybei, apskaitinio laikotarpio eigoje, pvz. sužinojus, kad reikės vykti į komandiruotę, mokymus ar kt., arba nustačius, kad konkretus pareigūnas ar darbuotojas išdirbo daugiau valandų nei buvo numatyta (pvz. pavadavo sergantį kolegą), suteikiant per likusį apskaitos laikotarpio tarpsnį tam pareigūnui ar darbuotojui daugiau poilsio dienų taip, kad apskaitos laikotarpio pabaigoje jo vidutinė darbo trukmė ,,išsilygintų“ ir neviršytų 48 valandų per savaitę (su viršvalandžiais). Pareigūnai turi būti iš anksto supažindinami su grafiko pakeitimais ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki grafiko pakeitimo įsigaliojimo.

Padalinio vadovas, sudarydamas darbo grafikus, turi užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.

Pamainomis dirbančių pareigūnų ir darbuotojų darbo laiko režimas yra:

9.1. pamainos darbo laiko trukmė – 24 val., darbo laiko pradžia – 7 val. 30 min., darbo laiko pabaiga – kitos dienos ryte 7 val. 30 min. Į pamainos trukmę įskaičiuojamas laikas skirtas pareigūnams instruktuoti, patikrinti priešgaisrinę gelbėjimo techniką ir įrangą, prisiimti tarnybinius dokumentus bei patalpas ir atsiskaityti už tarnybos rezultatus;

9.2. pamainomis dirbančių pareigūnų ir darbuotojų pietų pertraukos (pailsėti ir pavalgyti) trukmė – 1 valanda. Pietų pertraukos pradžia – 11 val. 30 min., pabaiga – 12 val. 30 min.;

9.3. kitos pertraukos pailsėti ir pavalgyti (30 minučių kiekviena) suteikiamos ne vėliau kaip po 4-ių nepertraukiamo darbo valandų. Papildomos pertraukos pailsėti, nuo 5 iki 15 min., daromos po kiekvienos nepertraukiamo darbo valandos;

9.4. darbo pamainoje metu budinčios pamainos pareigūnams ir darbuotojams suteikiamos pertraukos pailsėti ir pavalgyti yra įskaitomos į darbo laiką;

9.5. kasdieninio nepertraukiamo poilsio tarp pamainų laiko trukmė negali būti trumpesnė kaip 24 valandos. Pamainos pareigūnams ir darbuotojams draudžiama dirbti dvi pamainas iš eilės.

 1. Pareigūnams ir darbuotojams budintiems pamainomis pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu draudžiama palikti darbo/tarnybos vietą, išeiti iš padalinio teritorijos.
 2. Draudžiama pamainomis dirbantiems pareigūnams ir darbuotojams pasitraukti iš tarnybos/darbo iki atvyks kitas jį keičiantis pareigūnas ar darbuotojas. Baigusį budėjimą pareigūną, privalu pakeisti kitu pareigūnu ne vėliau kaip per 2 valandas nuo tarnybos pabaigos. Baigusį budėjimą darbuotoją, būtina pakeisti kitu darbuotoju ar pareigūnu nedelsiant.
 3. Budinčios pamainos pareigūnams ir darbuotojams, be tiesioginio vadovo leidimo, draudžiama pasišalinti iš tarnybos vietos (padalinio teritorijos).
 4. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi rašyti raštišką prašymą struktūrinio padalinio vadovui ir gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 5. Darbas naktį:

14.1. darbas naktį apima laiką nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto;

14.2. budinčių pamainų pareigūnams ir darbuotojams, budintiems pamainomis nakties metu nuo 22 val. 00 min. iki 6 val. 00 min., nustatoma papildoma pertrauka  pailsėti nakties metu. Papildomos pertraukos vieta – patalpos, skirtos pareigūnų ir darbuotojų poilsiui.

14.3. jei nakties metu nėra vykdomi tarnybos patikrinimai, užsiėmimai, mokymai, nereikia skubiai remontuoti sugedusią priešgaisrinę gelbėjimo techniką ir įrangą, tvarkyti priešgaisrinį gelbėjimo inventorių ar atlikti kitų parengties incidentų likvidavimui neatidėliotinų darbų bei atvejais, kai pareigūnas/darbuotojas nebudi pagal padalinio vidaus tvarką ir Tarnybos knygoje sudarytą skiriamų budėti naktį postininkų grafiką, jam suteikiama teisė ilsėtis (miegoti) poilsio patalpose. Budinčios pamainos pareigūnams/darbuotojams turi būti asmeniškai paskirtos jų poilsio vietos.

 1. Budėjimo laisvu nuo tarnybos metu laikas:

15.1. vidaus tarnybos pareigūnai, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal iš anksto patvirtintą grafiką, gali būti paskirti būti iš anksto aptartoje vietoje laisvu nuo tarnybos metu tam, kad vidaus reikalų įstaigos vadovas ar budėtojų tarnyba galėtų jį iškviesti atlikti neatidėliotinų veiksmų;

15.2. skiriant budėti pareigūnus ne tarnybos vietoje, turi būti laikomasi Vidaus tarnybos statuto  39 straipsnio nuostatų.

 1. Pasibaigus darbo dienai (pamainai) pasilikti dirbi galima tik gavus struktūrinio padalinio vadovo leidimą.
 2. Šiaulių apskrities PGV pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams ne darbo/tarnybos metu lankantis Šiaulių apskrities PGV struktūriniuose padaliniuose, jų teritorijose ir tarnybinėse patalpose privaloma laikytis šių reikalavimų:

17.1. visais atvejais apie atvykimą ir išvykimą būtina informuoti padalinio vidaus tarnybos postininką patalpose ar budinčios pamainos vadą;

17.2. po tarnybines patalpas ar padalinio teritoriją vedžioti pašalinius asmenis, negavus to padalinio vadovo leidimo, draudžiama;

17.3. negavus budinčios pamainos vado ar padalinio vadovo leidimo draudžiama paimti iš gaisrinių gelbėjimo automobilių priešgaisrinį gelbėjimo inventorių ar įrangą bei ją naudoti asmeniniais tikslais;

17.4. laikytis visų įstaigoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų kaip ir darbo/tarnybos metu.

 1. Organizuotų grupių, ekskursijų ar pavienių asmenų apsilankymas Šiaulių apskrities PGV struktūriniuose padaliniuose yra iš anksto derinamas su to struktūrinio padalinio vadovu.
 2. Papildomos ir specialios pertraukos, kurios yra įskaitomos į darbo laiką:

19.1. atsižvelgiant į darbo sąlygas, darbo krūvį ir darbo trukmę pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo laiku yra suteikiamos papildomos ir specialios pertraukos pailsėti:

19.1.1. papildomos pertraukos suteikiamos pareigūnams ir darbuotojams, kurie dirba incidento likvidavimo vietoje. Papildomų pertraukų trukmę, savarankiškai kiekvienu atskiru atveju, nustato gelbėjimo darbų vadovas (toliau vadinama –  GDV);

19.1.2. nėščiosioms, neseniai pagimdžiusioms moterims, senatvės pensininkams ir kitiems darbuotojams, kuriems pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl jų sveikatos turi būti įgyvendintos jų darbo ir poilsio režimo rekomendacijos, papildomos pertraukos turi būti ne trumpesnės kaip 10 minučių po kiekvienos darbo valandos;

19.2. specialios pertraukos suteikiamos:

19.2.1. pareigūnams ir darbuotojams, kurie dirba lauke arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip minus 10 °C, ne rečiau kaip kas pusantros valandos  netrumpesnės kaip 10 minučių pertraukos;

19.2.2. pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie dirba sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą arba veikiant kitiems nepalankiems sveikatai veiksniams, privalo būti suteikiamos specialios pertraukos ne rečiau kaip kas pusantros darbo valandos ir jų trukmė negali būti trumpesnė kaip 10 minučių;

19.2.3. pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie dirba su video terminalais (kompiuteriais ir jų priedais) dvi valandas ir daugiau per vieną darbo dieną/pamainą, po kiekvienos darbo valandos turi būti daromos pertraukėlės:

– po pirmos darbo valandos – 10 min.;

– po antros ir sekančių darbo valandų – 15 min.;

– nepertraukiamai dirbti su video terminalais (kompiuteriais ir jų priedais) galima ne ilgiau kaip 1 valandą;

19.3. GDV įvykių incidentų likvidavimo metu, o darbų vadovas darbų vykdymo metu, organizuodamas darbus privalo papildomų ir specialių pertraukų metu organizuoti ir įgyvendinti priemones, šalinančias ar mažinančias darbuotojų/pareigūnų nuovargį ir kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikį;

19.4. pernešant krovinius rankomis, vykdant kėlimo, tempimo ar krovos darbus bei kitus darbus, kurių metu yra didelis fizinis krūvis ir dėl jo poveikio gali būti traumuota darbuotojo/pareigūno nugara ir sąnariai, būtina po kiekvienos darbo valandos pailsėti ne trumpiau kaip 15 minučių, esant galimybei pertraukėles daryti dažniau;

19.5. VPGT pareigūnų ir darbuotojų, vykdančių specialias tarnybines užduotis, susijusias su apribojimu palikti užduoties vietą, taip pat atliekančių tarnybą lauko sąlygomis, aprūpinimas maistu ar maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija, organizuojamas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –PAGD prie VRM) direktoriaus nustatyta tvarka, kurioje išdėstyta, kad GDV, numatydamas įvykio ar ekstremaliojo įvykio likvidavimo darbai užtruks ilgiau nei 4 valandas, privalo organizuoti dirbančiųjų pakeitimą arba pasirūpinti jų maitinimu.  Karštas maistas turi būti tiekiamas ne rečiau kaip kas 8 valandas. Įvertinęs įvykio, ekstremalaus įvykio likvidavimo laiką ir aplinkybes, GDV pasirenka aprūpinimo maistu arba maitinimosi išlaidų piniginę kompensaciją.

19.6. laikas, suteikiamas budinčių pamainų pareigūnams ir darbuotojams, kad jie galėtų tenkinti asmeninės higienos ir fiziologinius poreikius, prilyginamas darbo laikui ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laikas, skirtas darbo higienos poreikiams tenkinti (persirengimui, asmeninių apsaugos priemonių priežiūrai, prausimuisi ir kitoms reikmėms) įskaitomas į darbo laiką.

 1. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti į darbą/tarnybą arba visai negalintys atvykti į darbą/tarnybą, apie tai nedelsdami privalo informuoti struktūrinio padalinio, kuriame dirba, vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Vidaus tarnybos pareigūnai, ne tarnybos metu (atostogos, nedarbingumas, komandiruotė bei kt. laisvu nuo tarnybos metu), padalinio vadovui papildomai žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu privalo pranešti apie šiuos incidentus: patekus į eismo įvykį; patyrus sveikatos sutrikdymą; kai prieš pareigūną buvo panaudotas smurtas; praradus tarnybinį pažymėjimą; jei pareigūnas buvo susijęs su veiksmais ar įvykiais turinčiais administracinės ar baudžiamosios atsakomybės pobūdį bei kitais svarbiais atvejais. Jeigu pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 2. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą padalinio kasmetinių atostogų grafiką. Jei pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos dalimis, viena iš jų negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
 3. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams nemokamos atostogos iki 3 mėnesių suteikiamos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Pareigūno, kito valstybės tarnautojo ir darbuotojo dirbtas laikas ar neatvykimas į darbą/tarnybą žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose kiekvieną dieną.

 

III SKYRIUS

DARBO APMOKĖJIMAS

 

 1. Darbo užmokestis Šiaulių apskrities PGV pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatomas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo užmokestis pervedamas į jo nurodytą banko sąskaitą du kartus per mėnesį: nuo 8-os iki 11-os ir nuo 20-os iki 23-ios mėnesio dienos. Pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo raštišku prašymu, atlyginimas gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį nuo 8-os iki 11-os mėnesio dienos.
 3. Už atostogų laikotarpį apmokama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki joms prasidedant, jei pareigūnas, kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas raštu nepageidauja, kad už šį laikotarpį jam būtų apmokėta šių Taisyklių 25 punkte nustatytomis mėnesio dienomis.
 4. Pareigūnams/darbuotojams, dirbantiems pamainomis, taikoma vieno mėnesio suminė darbo laiko apskaita.
 5. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena (dienos), mokant už šį papildomą poilsio laiką vidutinį darbo užmokestį, ar papildomai apmokant kaip už viršvalandinį darbą.

Tačiau, kai pareigūnas per apskaitinį laikotarpį išdirba mažiau valandų nei jam priklauso, kadangi pareigūnų darbo užmokestį nustato Vidaus tarnybos statutas, o ne Darbo kodeksas, todėl pareigūno darbo užmokestis negali būti mažinamas, tokiu būdu netaikytinas apmokėjimas kaip už prastovą. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu pareigūnas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirba mažiau, jam mokamas, vadovaujantis teisės aktais, nustatytas jo atlyginimas. Tačiau vadovai, sudarydami grafikus, privalo užtikrinti, kad tokių prastovų nebūtų, ar jos būtų tik išskirtiniais atvejais.

 1. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistema nustatoma Šiaulių apskrities PGV viršininko įsakymu patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

 PGT (KOMANDOS) VIDAUS TVARKA

 

 1. Budinčios pamainos pareigūnai ir darbuotojai, kurie atsako už vidaus tvarką padalinyje yra:

– budinčios pamainos vadas;

– pamainos vado paskirtas atsakingas skyrininkas;

– postininkai. Jų skaičių, funkcijas ir darbo (budėjimo) vietas nustato PGT (komandų) vadovai.

 1. Kiekvienas Šiaulių apskrities PGV struktūrinis padalinys (PGT ar komanda) turi turėti Šiaulių apskrities PGV viršininko patvirtintas atskiro struktūrinio padalinio vidaus tvarkos taisykles, kurios yra sudedamoji šių Taisyklių dalis. Jose turi būti išdėstyti vidaus tvarkos reikalavimai, budinčios pamainos postininkų budėjimo tvarka, pareigos ir atsakomybė, padalinio teritorijos ir patalpų papildomi apsaugos reikalavimai, patalpų durų, teritorijos vartų uždarymo/atidarymo ar užrakinimo/atrakinimo laikai, privačių ir tarnybinių automobilių statymo padalinio teritorijoje tvarka bei schemos, kelio ženklų pastatymo vietos ir pan.
 2. PGT (komandos) vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi užtikrina budinčios pamainos vadas arba pamainos vadas paskiria skyrininką. Mažai skaitlingose komandose, kuriuose budi 2 ar 3 darbuotojai, už vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi atsako abu darbuotojai vienodai.
 3. Postininkas gali pagal aliarmo signalą išvykti kartu su pamaina į įvykio likvidavimo vietą, arba atskirais atvejais su specialios paskirties priešgaisrine gelbėjimo technika atlikti neatidėliotinų darbų, jei tokie darbai buvo aptarti budėjimo pradžioje su pamainos vadu ir PGT (komandos) vadovybe. Išvykus postininkui, jį pakeičia kitas PGT (komandoje) likęs pareigūnas/darbuotojas. Atvejais, kai iš PGT (komandos) išvyksta visi pareigūnai/darbuotojai, padalinio ir patalpų apsauga organizuojama padalinio vadovo nustatyta vidaus tvarka.
 4. Postininkas, savo funkcijų vykdymo metu, turi būti paskirtoje budėjimo vietoje, būti apsirengęs tvarkingą tarnybinę uniformą ir turėti nustatytą skiriamąjį ženklą.
 5. Postininkas iš savo budėjimo vietos gali pasitraukti:

– kai reikia skubiai išvykti į incidento vietą;

– kai jį pakeičia kitas pareigūnas/darbuotojas;

– įvykus gaisrui, incidentui ar nelaimingam atsitikimui padalinyje;

– kai reikia užtikrinti tarnybinių patalpų apsaugą (uždaryti garažų vartus, įėjimų duris, langus ir pan.);

– kai reikia užtikrinti, kad garažų vartai nebūtų užstatyti interesantų automobiliais;

– kai būtina atlikti padalinio teritorijos apžiūrą;

– dėl nepageidaujamų pašalinių žmonių lankymosi padalinyje apribojimo;

– kai reikia atvykusį tikrinti tarnybą asmenį ar interesantą palydėti pas struktūrinio padalinio vadovą ar kitą valstybės tarnautoją ar darbuotoją;

– PGT (komandos) vadovybės ar budinčios pamainos vado nurodymu.

 1. Postininkui, budėjimo vietoje draudžiama: užsiiminėti pašaliniais darbais, miegoti, rūkyti, valgyti ir pan. Atvykus į padalinį interesantui, mandagiai pasisveikinti ir pasiteirauti apie atvykimo tikslą. Atvykus į padalinį uniformuotam vyresniajam pareigūnui – atsistoti, užsidėti uniforminę kepurę, prieiti arčiau prie atvykusio pareigūno ir prisistatyti.

 

V SKYRIUS

 PAMAINŲ KEITIMASIS

 

 1. Pamainų keitimasis vykdomas vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus nustatyta tvarka, bei šiais reikalavimais:

37.1. Šiaulių apskrities PGV struktūrinių padalinių budinčios pamainos keičiasi 7 valandą 30 minučių;

37.2. priimančiosios pamainos pareigūnai ir darbuotojai prieš pamainų pasikeitimą iki 7 val. 30 min. privalo patikrinti suslėgtojo oro kvėpavimo aparatą ir veido kaukę, parengti išvykimui į incidento vietą apsauginę ugniagesio gelbėtojo aprangą, asmenines apsaugos priemones.

 1. Priimančiosios ir priduodamosios pamainų pareigūnų/darbuotojų susirinkimo vietą, kitas pamainų pasikeitimo ypatybes nustato struktūrinio padalinio vadovas.

 

VI SKYRIUS

 BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

 1. Šiaulių apskrities PGV struktūriniuose padaliniuose rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat ir tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
 2. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama Šiaulių apskrities PGV struktūrinių padalinių patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.
 3. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie darbo/tarnybos metu yra neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, nušalinami nuo darbo/tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
 5. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
 6. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik pareigūnui, kitam valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
 7. Šiaulių apskrities PGV elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, kompiuteriais ir jų priedais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu/tarnyba susijusiais tikslais.
 8. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Šiaulių apskrities PGV padaliniams priklausančiais elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga ir kitomis priemonėmis.
 9. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padalinys, Šiaulių apskrities PGV viršininko įsakymu paskirtas pareigūnas, kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.
 10. Šiaulių apskrities PGV pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie naudojasi tarnybiniais mobiliojo ryšio telefonais, privalo užtikrinti, kad prireikus būtu galima susisiekti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose mobiliojo ryšio telefonais palaikyti ryšio neįmanoma arba jais naudotis draudžiama.
 11. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Apie pastebėtus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos taisyklių pažeidimus nedelsiant pranešti padalinio vadovui, imtis priemonių nelaimingam atsitikimui ar galimam gaisrui išvengti.
 12. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo vietose turi laikytis asmens higienos ir visuotinės sanitarijos reikalavimų, darbo patalpas privalo laikyti švarias ir tvarkingas.
 13. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams savarankiškai leidžiama dirbti tik po to, kai jie nustatyta tvarka pasitikrino sveikatą, išklausė įvadinį darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažą ir instruktažą darbo vietoje, išklausė priešgaisrinės saugos instruktažą, susipažino su šiomis Taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais, pasirašė nustatytos formos instruktavimų registravimo žurnaluose.
 14. Darbuotojams ir pareigūnams leidžiama dirbti tik tuos darbus, kuriuos dirbti jie yra apmokyti. Darbuotojai/pareigūnai dirbantys pavojingus darbus, darbus su potencialiai pavojingais įrenginiais, narai gelbėtojai privalo turėti atitinkamus kvalifikacinius pažymėjimus. Kvalifikacinius pažymėjimus darbe privalu turėti darbo/tarnybos metu, darbuotojui/pareigūnui patogioje saugioje vietoje ir pateikti kontroliuojančių institucijų ar asmens turinčio įgaliojimus atlikti patikrinimą, reikalavimu.
 15. Šiaulių apskrities PGV valstybės tarnautojai valstybės tarnautojo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje.
 16. Valstybės tarnautojo pažymėjimą išduoda ir keičia darbdavys arba darbdavio atstovas (toliau – darbdavys).
 17. Darbo/tarnybos metu privalu turėti šiuos pažymėjimus:

– pareigūnai bei darbuotojai, turintys teisę vairuoti gaisrinį gelbėjimo automobilį – vairuotojo pažymėjimą (turėti su savimi);

– pareigūnai ar darbuotojai, turintys teisę dirbti su traktoriumi – traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą (turėti su savimi);

– vidaus tarnybos pareigūnai – vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimą (turėti su savimi);

– darbuotojai/pareigūnai turintys teisę dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais (toliau – KOAA) – asmeninius žetonus (privaloma laikyti apsauginių ugniagesio gelbėtojo drabužių kišenėje);

– narai gelbėtojai – naro gelbėtojo atestacinį pažymėjimą (darbo vietoje);

– darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar darbdavio įgalioti asmenys – atestacinius pažymėjimus (darbo vietoje);

– kėlimo įrenginių priežiūros meistrai – atestacinius pažymėjimus (darbo vietoje);

– atsakingi už šilumos, elektros ir energetinį padalinio ūkį – atestacinius pažymėjimus (darbo vietoje);

– potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrai, darbuotojai aptarnaujantys (naudojantys) potencialiai pavojingus įrenginius – atestacinius, kvalifikacinius pažymėjimus (darbo vietoje);

– pareigūno/darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo atestatai (darbo vietoje);

– Šiaulių apskrities PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus ir PGT poskyrių pareigūnai specialius skiriamuosius ženklus turėti darbo vietoje, o einant į tikrinamą objektą turėti su savimi;

– pareigūnas ar darbuotojas jo turimus pažymėjimus (tokius kaip sveikatos žinių ir pan.), kuriuos išdavė darbovietė privalo turėti darbo vietoje ir patikrinimą atliekančio vadovo nurodymu privalo pateikti.

 1. Darbuotojams/pareigūnams išduotos asmeninės apsaugos priemonės turi būti pritaikytos darbui/tarnybinėms funkcijoms vykdyti, patogios naudoti ir neturi sudaryti papildomų pavojų darbuotojų/pareigūnų saugai ir sveikatai. Šiaulių apskrities PGV darbuotojams ir vidaus tarnybos pareigūnams asmeninės apsauginės priemonės ir darbo rūbai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, PAGD prie VRM teisės aktų ir Šiaulių apskrities PGV viršininko įsakymu nustatyta tvarka.
 2. Techninių priemonių (vaizdo filmavimas, garso įrašų darymas) naudojimas Šiaulių apskrities PGV struktūriniuose padaliniuose yra leidžiamas tik esant išankstiniam motyvuotam prašymui ir gavus įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens žodinį sutikimą.
 3. Šiaulių apskrities PGV pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo/tarnybos metu privalo:

58.1. darbuotojų saugos ir sveikatos įpareigojančiais ženklais pažymėtose vietose naudoti nurodytas šiuose ženkluose asmenines apsaugos priemones;

58.2. laikytis kelio ženklų ir kelio ženklinimų, išdėstytų padalinio teritorijoje ir jo prieigose, reikalavimų. Šiaulių apskrities PGV padalinių teritorijose esančių kelio ženklų, kelio ženklinimų, informacinių lentelių, saugos ženklų ir priešgaisrinės saugos ženklų reikalavimų privalo laikytis visi įstaigos pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai;

58.3. laikytis nustatytos įstaigoje materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;

58.4. ateiti į darbą/tarnybą nustatytu laiku, nevėluoti;

58.5. nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas ir pareigines funkcijas;

58.6. važiuojant priešgaisriniu gelbėjimo automobiliu ar tarnybiniu automobiliu, kuriuose gamyklos gamintojos yra įrengti saugos diržai, nepriklausomai ar būdamas autotransporto priemonės vairuotoju ar keleiviu, privaloma juos užsisegti.

 1. Šiaulių apskrities PGV pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama:

59.1. remontuoti, plauti privačius automobilius PGT (komandos) patalpose ir teritorijoje;

59.2. statyti asmenines ir pašalines (ne tarnybines) transporto priemones garažuose, prieš garažo vartus, taip pat vietose, kur bus trukdoma kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmeninės transporto priemones leidžiama statyti PGT/Komandos teritorijoje PGT/Komandos viršininko nustatytoje vietoje, laikantis padalinio teritorijoje nustatytos automobilių statymo tvarkos ir ženklinimo;

59.3. asmeniniais tikslais naudotis tarnybiniu telefonu;

59.4. savavališkai instaliuoti arba keisti kompiuterines programas, ardyti kompiuterius ar keisti jų nustatymus.

 1. Šiaulių apskrities PGV pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, kurie atsakingi už tarnybines patalpas, teritoriją ir/ar materialines vertybes, su kuriais sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis, sąrašas:

– Administracinio skyriaus vyriausiasis specialistas;

– Operacinio vadovavimo skyriaus vyresnysis specialistas (logistika) ir komendantas (KOAA);

–  Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas ir jaunesnysis specialistas;

–  Komandos viršininkas, viršininko pavaduotojas,  jaunesnysis specialistas.

 1. Visi Šiaulių apskrities PGV pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo tausoti įstaigai priklausantį turtą, racionaliai naudoti energetinius išteklius (elektrą, vandenį, šilumą ir pan.), vengti veiksmų galinčių sukelti gaisrą, ar veiksmų, kuriais bus padaroma žala (sugadinamas inventorius, įranga, patalpos, automobiliai ir pan.) ar atsirasti situacijai bei pavojams, dėl kurių gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 2. Šiaulių apskrities PGV struktūrinių padalinių patalpose ir teritorijose draudžiama naudoti petardas, fejerverkus ir kitokius pirotechnikos gaminius ar dūmų užtaisus. Minėtas priemones, užsiėmimų vadovo sprendimu, galima naudoti tik užsiėmimų metu treniruotėms ir užsiėmimams bei pratyboms skirtoje vietovėje ir laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų.

 

VII SKYRIUS

 APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

 1. Statutinių valstybės tarnautojų uniformos dėvėjimo tvarką reglamentuoja „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-397 ir šios Taisyklės.
 2. Uniformą su skiriamaisiais ženklais turi teisę dėvėti visi valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) pareigūnai. Uniformą be skiriamųjų vidaus tarnybos laipsnių ženklų turi teisę dėvėti VPGT darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal darbo pobūdį vykdo priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždavinius.
 3. Pareigūnams ir darbuotojams uniforma išduodama pagal jų užpildytą asmens tarnybinės uniformos poreikio kortelę.
 4. Kiekvienas pareigūnas gautą uniformą privalo saugoti ir tvarkingai ją dėvėti. Asmuo, vilkintis suglamžytais, nešvariais drabužiais, avintis nevalyta avalyne, žemina pareigūno įvaizdį visuomenėje.
 5. Pareigūnai ir darbuotojai privalo dėvėti tvarkingą, švarią tarnybinę uniformą pagal sezoniškumą (žieminė ar vasarinė). Vasarinė uniforma dėvima nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., žieminė – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.
 6. Vidaus tarnybos pareigūnai, dėvintys nustatytos formos tarnybinę uniformą su skiriamaisiais ženklais, palikę APGV, PGT, komandos ar kito struktūrinio padalinio teritoriją ir būdami viešose vietose, privalo:

– uniformą dėvėti užsagstytą, švarią ir tvarkingą;

– dėvėti uniforminę kepurę;

– nelaikyti rankų kelnių kišenėse, išskyrus momentinį daiktų padėjimą ar išėmimą;

– kad uniforminiai drabužiai nesideformuotų ir kitaip nekeistų savo išvaizdos nenešioti kišenėse sunkių ir didelių joms nepritaikytų daiktų;

– visada būti su tvarkinga šukuosena, ūsais ar barzda, jei juos nešioja;

– be reikalo netriukšmauti, būti mandagiems kitų žmonių atžvilgiu ir t.t.

 1. Draudžiama:

69.1. dėvėti uniformą kartu su civiliniais drabužiais arba nenustatyto pavyzdžio uniformą ar atskiras jos dalis, nešioti skiriamuosius ženklus ar kitą nenustatytą atributiką;

69.2. dėvėti uniformą ne tarnyboje ir perduoti ją tretiesiems asmenims;

69.3. dėvėti uniformą neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų;

69.4. dėvint uniforma nešioti ūkinius krepšius arba kitokius plastikinius maišelius prekėms ar daiktams pernešti;

69.5. nešioti išsiskiriančius papuošalus ir kitus juvelyrinius dirbinius, išskyrus rankinį laikrodį ir sutuoktuvių žiedą.

 1. Pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams tiesiogiai nedalyvaujantiems gaisrų ir įvykių likvidavime, mokymuose ar pratybose bei neatstovaujantiems įstaigai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Šiaulių apskrities PGV arba jos reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
 2. Budinčių pamainų pareigūnų ir darbuotojų bei pareigūnų ir darbuotojų, kurie yra tiesiogiai susiję su įvykių likvidavimu, bet neįeinantys į budinčių pamainų sudėtį, šukuosenos turi būti trumpos ir tvarkingos. Šukuosena neturi trukdyti dėvėti galvos apdangalą, kvėpavimo organų apsaugos priemones bei kitą apsauginę įrangą. Pareigūnių moterų plaukai turi būti sutvarkyti taip, kad gaisro metu plaukai neužsidegtų ir netrukdytų apsaugos priemonėms atlikti savo funkcijas.
 3. Postininkai posto vietoje privalo būti tvarkingos išvaizdos, dėvėti tvarkingą ir švarią uniformą bei avalynę, būti pasitempę, nelaikyti rankų kišenėse, pro šalį praeinant padalinio vadovui, jo pavaduotojui ar kitam vadovaujančiam pareigūnui būtina atsistoti, o prisistatant ar raportuojant jiems, privaloma dėvėti nustatytos formos ir atitinkantį sezoniškumą galvos apdangalą (tarnybinę kepurę ar kepuraitę, žieminę ar vasarinę).
 4. Siekiant išvengti traumų, susižeidimų ir kitų nelaimingų atsitikimų darbe/tarnyboje, budinčių pamainų pareigūnams ir darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su įvykių likvidavimu, tarnybos metu draudžiama nešioti įvairius papuošalus (žiedus, auskarus, grandinėles ir pan.).
 5. Statutiniai valstybės tarnautojai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo/tarnybos metu turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari ir tvarkinga. Tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.
 6. Darbuotojai, kurių darbas susijęs su susiteršimu, privalo vilkėti darbo rūbais visą darbo laiką. Pareigūnai/darbuotojai, vykdantys operatyvią užduotį (darbas gaisruose, avarijose, gelbėjimo darbuose ir kituose įvykiuose, pratybose, treniruotėse ir pan.) privalo vilkėti specialius apsauginius (kovinius ar cheminės apsaugos) rūbus, naudoti asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones. įvykio likvidavimo metu būti apribojimų zonoje be asmeninių apsaugos priemonių draudžiama.
 7. Pareigūnai ir darbuotojai atliekantys ūkio, technikos ir patalpų remonto, technikos ir įrangos aptarnavimo bei kitus darbus, kurių metu yra galimas tarnybinės uniformos supurvinimas arba sugadinimas, privalo vilkėti jiems išduotus kitus darbo drabužius (specialius darbo rūbus, chalatus, kombinezonus, darbo pirštines, užsidėti prijuostes ir pan.). Vidaus tarnybos statutinio pareigūno tarnybinę uniformą, ugniagesio gelbėtojo apsauginius (kovinius) drabužius naudoti vykdant ūkio, remonto, įrangos ir technikos aptarnavimo, krovos darbus ir pan. yra draudžiama.

 

VIII SKYRIUS

 ELGESIO REIKALAVIMAI

 

 1. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Šiaulių apskrities PGV.
 2. Šiaulių apskrities PGV struktūriniuose padaliniuose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė atmosfera. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, interesantais ir kitais asmenimis.
 3. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo/tarnybos metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, elgtis kaip nedera valstybinės įstaigos darbuotojui ar tarnautojui. Šiaulių apskrities PGV pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo poelgis, kuriuo jis tyčia ar netyčia pažemino kito asmens garbę ir orumą, panaudojo fizinę jėgą prieš kitą asmenį yra vertinamas kaip darbo/tarnybos drausmės pažeidimas. Tokiais atvejais pareigūnui, kitam valstybės tarnautojui ar darbuotojui gali būti paskirta drausminė nuobauda.
 4. Pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo/tarnybos vietoje laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją, vaizdinę medžiagą, garso ir vaizdo įrašus ir pan. bei tokią informaciją saugoti kompiuteryje.
 5. Rikiuotės, paradų, ceremonijų, tarnybinių užsiėmimų, pasitarimų ar pan. metu bei būnant kulto įstaigose ar masiniuose renginiuose (spektakliuose, kine ar pan.) mobilieji telefonai turi būti išjungti.
 6. Bendraujant su interesantais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam, išsiaiškinus interesanto tikslus bei pageidavimus, jam padėti. Tuo atveju, kai darbuotojas/pareigūnas yra nekompetetingas spręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kas tai galėtų padaryti.
 7. Pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai visą darbo/tarnybos laiką privalo skirti tiesioginių pareigų vykdymui, papildomų nurodymų ir pavedimų atlikimui. Dienos darbo laiką paskirstyti racionaliai, kad būtų užtikrinta darbo kokybė ir iškilusių klausimų sprendimas. Pavestus darbus ir pareigines funkcijas būtina atlikti sąžiningai ir kruopščiai, nevilkinti darbo laiko, mažinti biurokratizmą.

 

IX SKYRIUS

 PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, ATSAKOMYBĖ

 

 1. Pareigūnui, kitam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
 2. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

_____________________________________

                                                                                                           

1 priedas

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, KASDIENINIO

DARBO IR POILSIO LAIKO PASKIRSTYMAS

 

Vidaus tarnybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pamainomis po 24 valandas, dienotvarkė

 

Turinio pavadinimas

PGT  ir komandų

budinčių pamainų

Šiaulių APGV OVS budinčių pamainomis pareigūnų

Laikas (val.)

Laikas (val.)

Pasiruošimas budėjimui

 

Iki 7.30

Iki 7.30

Pamainos keitimasis (naujos pamainos budėjimo pradžia)

 

7.30

7.30

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos bei įrangos, tarnybinių ir specialiųjų patalpų bei teritorijos patikrinimas

 

7.30 – 8.30

7.30 – 11.30

Tiesioginių pareigų ir papildomų užduočių, pavedimų vykdymas

Profesinio pasirengimo užsiėmimai, technikos priežiūros, aplinkos tvarkymo darbai

 

8.30 – 11.30

Pietūs

 

11.30 – 12.30

11.30 – 12.30

Profesinio pasirengimo užsiėmimai, technikos priežiūros, aplinkos tvarkymo darbai

12.30 – 16.30

12.30 – 16.30 Tiesioginių pareigų ir papildomų užduočių, pavedimų vykdymas

Pavakariai

16.30 – 17.00

16.30 – 17.00

Pamainos vado organizuoti užsiėmimai

17.00 – 19.00

16.30 – 19.00 Tiesioginių pareigų vykdymas

Saviruoša, fizinis lavinimasis

19.00 –  21.00

19.00 – 21.00

 

Vakarienė

21.00 – 21.30

21.00 – 21.30

Laisvalaikis, laikas asmens higienos ir fiziologiniams poreikiams tenkinti

21.30 – 22.00

21.30 – 22.00

Užsiėmimai, tiesioginių vadovų pavedimų vykdymas ir poilsis numatytas atskirame grafike tiesioginiam vadovui leidus

22.00 – 6.00

22.00 – 6.00 Tiesioginių pareigų vykdymas,

poilsis

Laikas asmens higienos ir fiziologiniams poreikiams tenkinti, pusryčiai

6.00 – 6.30

6.00 – 6.30

Pasirengimas pamainų pasikeitimui

6.30 – 7.30

6.30 – 7.30

Budėjimo pabaiga (pamainų keitimasis)

7.30

7.30

 

 

Šiaulių apskrities PGV pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių penkias darbo dienas per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio) su dviem išeiginėmis dienomis, dienotvarkė

 

Turinio pavadinimas

 

Laikas (val.)

 

Darbo dienos pradžia

7.30

Rytiniams pasitarimams ir dienos darbų planavimui skirtas laikas

7.30 – 8.10

Tiesioginių pareigų ir funkcijų (pavestų darbų, užduočių, pavedimų) vykdymas

8.10 – 11.30

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti (pietūs)

11.30 – 12.15

Tiesioginių pareigų ir funkcijų (pavestų darbų, užduočių, pavedimų) vykdymas

12.15 – 16.30

Trečiadieniais – nuo 14.30 iki 16.30 statutiniams vidaus tarnybos pareigūnams yra skiriamas laikas fiziniams (sporto) užsiėmimams

darbo vietoje

Darbo laiko pabaiga                                      Pirmadienį – ketvirtadienį 16.30

Penktadienį – 15.15

Prieš šventinėmis dienomis darbo diena papildomai sutrumpinama 1val.